Príklady aplikácie podporných opatrení

  1. MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho  jazyka školy

Osemročná Katja prišla na slovenskú základnú školu po tom, čo s matkou museli utiecť pred vojnou. Je to veselé dievčatko, rada sa hrá so stavebnicami a napriek svojej jazykovej bariére sa snaží dohovoriť so spolužiačkami.

Učiteľka zaregistrovala, že Katja nerozumie jej pokynom, nevie odpovedať na kladené otázky ústne ani písomne. Pri hľadaní riešenia danej situácie našla v Katalógu podporných opatrení test a zistila, že jej jazyková úroveň je iba základná. Na základe výsledku testu vydala vyjadrenie na poskytnutie podporného opatrenia zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho  jazyka školy v rozsahu 90 vyučovacích hodín základného kurzu.

Učiteľka toto vyjadrenie predloží riaditeľovi školy, ktorý sa následne vyjadrí k poskytnutiu odporúčaného podporného opatrenia. Keďže v škole sú aj ďalší žiaci s nedostatočnou znalosťou vyučovacieho jazyka školy, riaditeľ predloží zriaďovateľovi školy žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na jazykový kurz. Po pridelení finančných prostriedkov jazykový kurz zabezpečí.


  1. MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania nadobúdanie zručností

U Milana, ktorý má diagnostikovaný detský autizmus, sa po nástupe do inej školy (2. ročník)  z dôvodu zmeny bydliska začalo výraznejšie prejavovať sebapoškodzovanie, ale zvýraznilo sa aj agresívne správanie voči spolužiakom.

Rodičia požiadali triedneho učiteľa o riešenie tejto situácie. Keďže škola má zamestnaného školského psychológa, ten v rámci svojej odbornej činnosti a po konzultácii so špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, ktorého je Milan klientom, odporučil   na získanie pocitu upokojenia, uvoľnenia a regulácie emócií hnevu pobyt v bezpodnetovej miestnosti a poskytnutie podporného opatrenia: zabezpečenie úpravy priestorov školy určených  na podporu vnímania.

Riaditeľ školy po prehodnotení priestorových a finančných podmienok školy vydá vyjadrenie na zabezpečenie odporúčaného podporného opatrenia. Na vybudovanie tejto miestnosti môže zabezpečiť úpravu a prispôsobenie už existujúceho priestoru, napríklad miestnosť, kde sú uložené pracovné pomôcky.    


  1. MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti

Laura má 5 rokov a navštevuje bežnú materskú školu. V nasledujúcom školskom roku by mala nastúpiť so svojimi rovesníkmi na základnú školu. Laura nesprávne vyslovovje hlásku R, matka tiež pozoruje  ťažkosti v zvládnutí prípravných cvičení na písanie a matematiku, je príliš hravá. 

Laurina matka vyhľadala pomoc v centre poradenstva a prevencie, ktoré dieťa zdiagnostikovalo a skonštatovalo narušenú komunikačnú schopnosť ľahkého stupňa a nedostatočnú úroveň školskej spôsobilosti. Odborní zamestnanci centra poradenstva a prevencie na základe vykonanej diagnostiky odporučili poskytovanie logopedickej starostlivosti v ich poradenskom zariadení a vo vyjadrení odporučili realizáciu podporného opatrenia činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti v rozsahu 6 mesiacov, ktorá sa bude uskutočňovať v materskej škole, ktorú Laura navštevuje.

Riaditeľka vydá vyjadrenie, na základe ktorého materská škola zabezpečí poskytovanie podporného opatrenia. Materská škola má spracovaný stimulačný program na rozvíjanie školskej pripravenosti a realizáciu tohto podporného opatrenia obohatí o ďalšie činnosti v zmysle záverov a odporúčaní poradenského zariadenia, pri výbere ktorých môže vychádzať aj zo Sprievodného materiálu ku Katalógu podporných opatrení.


  1. MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenia: Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka, poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní, zabezpečenie činností na rozvoj kognitívnej schopnosti

Janko má už dlhodobejšie ťažkosti v učení, ktoré sa zvýraznili v druhom polroku 3. ročníka v bežnej základnej škole. Aj napriek tomu, že príprave na vyučovanie venuje veľa času a snaží sa, jeho výsledky v škole sú slabé, zlyháva takmer vo všetkých predmetoch. Došlo aj ku zmene jeho správania (zvýšená citlivosť, nechuť chodiť do školy) a pridružili sa aj zdravotné problémy.

Rodičia začali hľadať príčiny jeho neprospievania a zmien v správaní a vyhľadali pomoc psychológa v centre poradenstva a prevencie. Ten konštatoval, že príčinou jeho neprospievania nie sú poruchy učenia ani mentálne postihnutie. Vyšetrením však zistil, že príčinou školského neúspechu Janka je s najväčšou pravdepodobnosťou podpriemerná úroveň intelektových schopností. 

Rodič priniesol triednej učiteľke písomné vyjadrenie z centra poradenstva a prevencie k potrebe poskytnúť Jankovi viaceré podporné opatrenia (viď vyššie). Následne rodič požiadal riaditeľa školy o ich poskytnutie.

Vzhľadom na to, že riaditeľ školy nemá k dispozícii odborného zamestnanca pre poskytnutie podporného opatrenia na zabezpečenie činností na rozvoj kognitívnych schopností, vo Vyjadrení k poskytnutiu PO uvedie, že poskytnúť môže iba dve z podporných opatrení, a to: doučovanie, cielené učenie a úprava obsahu a hodnotenia.


  1. MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Činnosť na podporu sociálneho zaradenia

Tomáš onedlho, v polovici októbra, nastúpi do 7. ročníka základnej školy po tom, čo sa jeho rodina vrátila na Slovensko z Veľkej Británie. Tomáš je Róm, v zahraničí s rodinou žil od konca 1. ročníka základnej školy. Po slovensky rozumie, ako však jeho triedny učiteľ zistil z predbežného telefonického rozhovoru s rodičmi, má zábrany v prejavovaní sa a v novom prostredí sa hanbí. Okrem toho sa obáva nástupu do triedy, kde bude jediný Róm.

Triedny učiteľ včas identifikoval, že Tomáš bude potrebovať podporu v sociálnom zaradení, aby sa v novom kolektíve cítil dobre.

Triedny učiteľ najskôr s rodičmi, následne s riaditeľom školy preberie možnosť využitia podporného opatrenia, tzv. "Buddy" (vysvetlenie v poznámke nižšie). Riaditeľ sa písomne vyjadrí o udelení podporného opatrenia v rozsahu 1 polroka. Toto podporné opatrenie zabezpečuje škola a nevyžaduje si žiadne finančné náklady.

Poznámka:

Opatrenie "Buddy“ spočíva v tom, že učiteľ na triednickej hodine s triedou prediskutuje skutočnosť, že k nim príde nový spolužiak. Počas triednickej hodiny následne v bezpečnom prostredí diskutujú o téme rozmanitosti – aký prínos má rozmanitosť pre spoločnosť a v čom môže byť spoločnosť voči rozmanitosti odmietavá. Túto hodinu vedie s citlivosťou voči súkromiu a osobným údajom Tomáša a jeho rodiny.

Následne ponúkne žiakom možnosť, že budú pre Tomáša "buddy" – teda „parťák/parťáčka“, ktorých úlohou bude pomôcť Tomášovi cítiť sa v novom kolektíve dobre. Spoločne si vyberú niekoho, kto má dobrú angličtinu, je priateľský a všeobecne ochotný pomôcť. Dieťaťu, ktoré sa na úlohu prihlási, učiteľ vysvetlí jeho rolu, dohodnú si spoločný postup a mieru podpory, ktorú môže "buddy" Tomášovi poskytovať.


  1. MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Zabezpečenie sebaobslužných úkonov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu

V priebehu zimných prázdnin sa počas lyžovačky vážne zranil žiak 1. ročníka strednej odbornej školy, Ján. Kvôli zraneniu bol hospitalizovaný a v nemocnici strávil 2 týždne. Následky zranenia sú predovšetkým fyzické - zostal ochrnutý na väčšine tela, pohybuje sa iba s pomocou vozíka a rukami dokáže hýbať len obmedzene. Intenzívnou rehabilitáciou by sa však podľa odhadov lekára mal jeho stav postupne zlepšovať a Ján by v priebehu nasledujúcich mesiacov mohol opäť chodiť, používať ruky a byť samostatný. Dovtedy ho však čaká náročné obdobie, počas ktorého bude potrebovať veľkú podporu, ktorú mu jeho okolie, vrátane školy, môže poskytnúť.

Jánova triedna učiteľka, ako aj riaditeľka školy sa o nehode dozvedeli od Jánových zákonných zástupcov začiatkom roka. Očakáva sa, že sa Ján vráti do školy už v polovici januára a bude potrebovať pomoc. Spoločne sa preto obrátili na zariadenie poradenstva a prevencie a konzultujú mieru podpory, ktorú študent bude potrebovať. Odborníci a odborníčky zo zariadenia sa spoločne so školou skontaktovali s Jánovými rodičmi a prekonzultovali mieru podpory, ktorú budú potrebovať.

Zhodli sa na tom, že pôjde o zabezpečenie sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu 80c) v čase výchovno-vzdelávacieho procesu na obdobie jedného školského roka, pričom miera pomoci má spočívať v podpore osobnej hygieny, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, vyprázdňovania, mobility a motoriky, dodržiavania liečebného režimu, ako aj pedagogickej asistencie (predovšetkým elektronické zachytávanie poznámok a pomoc s vykonávaním úloh). Kľúčovým prvkom je zabezpečiť aj to, aby Ján nestratil obraz o svojej samostatnosti a aby bola posilňovaná jeho sebadôvera.

Odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie zahŕňa aj potrebu poskytnúť Jánovi zdravotníckeho pracovníka, ako aj pedagogického asistenta vzhľadom na to, že si jeho rodičia nemôžu dovoliť v škole Jánovi v plnej miere pomáhať, a to minimálne v najbližších dvoch mesiacoch, kým nájdu iné riešenie.

Riaditeľka školy, akonáhle s odborníkmi zo zariadenia poradenstva a prevencie vypracujú odhad nákladov, ktoré budú s podporou Jána spojené, požiada zriaďovateľa o poskytnutie finančných prostriedkov pre zabezpečenie podpory.

Po pridelení finančných prostriedkov začne celý tím pracovať na tom, aby Ján s plnou podporou mohol pokračovať v socializácii v triede, v škole, ako aj v dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov.

 

Skočiť na začiatok stránky