Zabezpečenie pôsobenia pedagogického asistenta v triede

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je vyrovnávať príležitosti detí/žiakov a pomoc pri prekonávaní bariér v ich výchove a vzdelávaní prostredníctvom pôsobenia pedagogického asistenta. Náplň poskytovania podporného opatrenia je totožná s náplňou práce pedagogického asistenta, ktorý podporné opatrenie realizuje. Náplň práce pedagogického asistenta určuje riaditeľ školy v súlade s platnou legislatívou a s kompetenciami pedagogického asistenta ako pedagogického zamestnanca.  Pedagogický asistent vykonáva svoju činnosť v súlade pracovnou náplňou v rámci svojej pracovnej zmluvy.
 

Pedagogický asistent pomáha deťom/žiakom prekonávať architektonické, informačné, jazykové, zdravotné, sociálne a kultúrne bariéry.

Pedagogický asistent v priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu napríklad:

 • pomáha vytvárať na vyučovaní podporujúcu a priateľskú atmosféru s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou;
 • zopakuje, prípadne preformuluje výklad učiva (podľa potreby dieťaťa/žiaka v preferovanej forme komunikácie);
 • asistuje s porozumením inštrukcie zadaných úloh (podľa potreby dieťaťa/žiaka v preferovanej forme komunikácie);
 • pomáha pri realizácii diferencovaného vyučovania, tak aby sa podporovalo napĺňanie potenciálu každého dieťaťa/žiaka v skupine;
 • flexibilne sa s učiteľom strieda pri realizovaní jednotlivých činností (reflektovanie, pozorovanie, pomáhanie, zadávanie, koordinovanie a iné);
 • pomáha pri obsluhe technických zariadení, ktoré dieťa/žiak používa v každodennom živote ako sú vonkajšie časti kochleárnych implantátov, pomôcky alternatívnej komunikácie, mechanické či elektrické vozíky, zariadenia na nahrávanie zvuku, zväčšovanie textu, špeciálne softvéry a iné špeciálne učebné a kompenzačné pomôcky;
 • pomáha pri narábaní, údržbe, nasadzovaní a skladaní zdravotných pomôcok, ako sú barle, vozíky, chodítka, palice, okluzory, načúvacie prístroje, kochleárne aparáty, kostné vibrátory a iné;
 • pomáha deťom/žiakom naučiť sa používať špeciálne učebné a kompenzačné pomôcky pod vedením školského špeciálneho pedagóga a/alebo OZ s cieľom viesť ich k čo možno najväčšej miere samostatnosti (napr. režimový pásik, náhradné komunikačné systémy);
 • pomáha zvýšiť bezpečnosť dieťaťa/žiaka; 
 • monitoruje stav dieťaťa/žiaka (prestimulovanie, únava, stav pozornosti atď.) a následne spolu s učiteľom prehodnocuje vopred stanovené výchovno-vzdelávacie ciele; 
 • poskytuje podporu pri začlenení sa do rovesníckych skupín a v rovesníckom učení, povzbudzuje k zapojeniu sa do diskusií v triede, pomáha porozumieť a riešiť vzniknuté sociálne situácie (aj v situáciách mimo priestor triedy);
 • poskytuje podporu pri obhajobe práv dieťaťa/ žiaka;
 • poskytuje podporu v prevencii vzniku neprimeranej odkázanosti na pedagogickej asistencii a tiež neprimeranej odkázanosti na konkrétnej osobe, ktorá pedagogickú asistenciu vykonáva;
 • podieľa sa na vytváraní a úprave pomôcok, personalizácii zadaní, úloh, písomných prác;
 • a mnohé iné.

Vyššie uvedené príklady činností pedagogický asistent nevykonáva v plnom rozsahu  v každej skupine detí/žiakov.

Pedagogický asistent pôsobí v triede spolu s učiteľom. Počas výchovno-vzdelávacieho procesu sa spoločne snažia realizovať vopred naplánované činnosti a zároveň flexibilne reagujú na aktuálnu situáciu, charakter a obsah vznikajúcich interakcií v skupine.
Okrem spolupráce s učiteľom má na prácu pedagogického asistenta určujúci vplyv spolupráca so školským špeciálnym pedagógom, prípadne  odbornými zamestnancami školy.

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY)

Cieľová skupina podporného opatrenia

Všetky deti/žiaci zo skupiny (zväčša triedy), v ktorej pedagogický asistent pôsobí, na základe aktuálnych potrieb jednotlivých detí/žiakov.  

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. m) školského zákona):

- materská škola,

- materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- základná škola,

- základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- stredná škola,

- stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo

- špeciálne výchovné zariadenie.

Podporné opatrenia realizuje pedagogický zamestnanec v kategórii pedagogický asistent.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Forma poskytovania podporného opatrenia vzhľadom na činnosť dieťaťa/žiaka môže byť:

 • individuálna (prebieha v triede, alebo mimo triedu),
 • skupinová (prebieha s časťou triedy, s celou triedou, alebo so širšou skupinou ako trieda).

Forma poskytovania podporného opatrenia vzhľadom na spoluprácu pedagogického asistenta s učiteľom môže byť:

 • inštruktážna (učiteľ intenzívne usmerňuje pôsobenie pedagogického asistenta pri realizovaní jednotlivých aktivít. pedagogický asistent pracuje  podľa inštrukcií učiteľa);
 • kooperačná (vzniká na základe plánovania medzi pedagogickým asistentom a učiteľom);
 • čiastočne kooperačná (pedagogický asistent spolu s učiteľom rámcovo plánuje postup svojej práce, vo výraznej miere si však pedagogický asistent sám stanovuje vlastný spôsob práce).

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah je potrebné  prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa alebo žiaka a podmienkam školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie.  

Usmernenie k pôsobeniu pedagogického asistenta, zamestnanca, ktorý realizuje poskytovanie podporného opatrenia "sebaobslužné úkony" a osobného asistenta v škole alebo školskom zariadení je dostupné tu.

model6_asist 

Skočiť na začiatok stránky