Zabezpečenie sebaobslužných úkonov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je zabezpečiť sebaobslužné úkony dieťaťu alebo žiakovi počas výchovno-vzdelávacieho procesu podľa jeho potrieb a v súlade s prílohou č. 4 Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o nasledovné oblasti činností:

Osobná hygiena

Hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty.

V mnohých prípadoch ide len o čiastočnú podporu, kedy sa dieťa/žiak nevie dostatočne efektívne pohybovať v priestore určenom na osobnú hygienu (napr. pri oslabení hrubej alebo jemnej motoriky), alebo nemá dostatočne osvojenú postupnosť jednotlivých dielčích činností (napr. pri oslabení kognitívnych schopností). V mnohých prípadoch je však potrebná podpora komplexná, kedy osoba poskytujúca asistenciu v oblasti osobnej hygieny, niektoré úkony vykonáva v plnej miere namiesto dieťaťa/žiaka.

Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

Porciovanie stravy, obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah), kŕmenie a pomoc pri pití.

Rozsah a charakter podpory je v tomto smere široký. Mnoho detí/žiakov nedokáže odniesť podnos s jedlom a pitím bez pomoci, niektorí to nedokážu vôbec. Obdobne široký rozsah podpory je pri samotnom procese prijímania potravy či tekutín. Asistencia v tomto smere znamená podporu pri manipulovaní s tanierom, príborom a kúskami potravy.

Vyprázdňovanie

Sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše), ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky).

Niektoré deti/žiaci môžu potrebovať neustálu starostlivosť, zatiaľ čo iní budú potrebovať pomoc len pri presunoch na toaletu alebo pri samotnom používaní toalety.

Obliekanie, vyzliekanie

Výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), obliekanie, obúvanie, vyzliekanie, vyzúvanie.

Pri niektorých deťoch/žiakoch sú ťažkosti v tejto oblasti spojené s hrubou alebo jemnou motorikou, u iných to môže byť ťažkosť spojená s oslabením kognitívnych funkcií (napr. určiť na čo slúžia jednotlivé časti odevu, ako odev prispôsobiť vonkajšej teplote a iné). Asistenciu je vhodné poskytnúť len pre tú časť zo sústavy krokov a tú oblasť, v ktorej je naozaj potrebná.

Mobilita, motorika

Sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov), obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

Poskytnutie efektívnej asistencie v oblasti mobility vyžaduje v prvom kroku dôkladné oboznámenie sa s motorickými schopnosťami a možnosťami konkrétneho dieťaťa /žiaka. Rovnako dôležité je oboznámiť sa s pomôckami, ktoré používa a so spôsobom a rozsahom ich ovládania.

Dodržiavanie liečebného režimu

Životospráva dieťaťa alebo žiaka na podporu liečby, ktorú stanoví lekár.  

Môže ísť o rôzne opatrenia v rámci výchovno-vzdelávacích procesov školy, ale tiež vykonávanie alebo obmedzenie konkrétnych aktivít. 

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY).

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti/žiaci, ktorí majú obmedzenia vo vykonávaní sebaobslužných úkonov.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. o) školského zákona):

- škola alebo

- školské zariadenie.

Podporné opatrenie realizuje osobný asistent, pomocný vychovávateľ alebo  zdravotnícky pracovník.

Forma poskytovania PO

Forma poskytovania podporného opatrenia je priamo závislá na miere samostatnosti dieťaťa/žiaka a na charaktere a rozsahu konkrétnych obmedzení dieťaťa/žiaka v oblasti sebaobslužných úkonov.

Pri poskytovaní podporného opatrenia sa venuje zvýšená pozornosť výberu vhodných foriem realizácie, pri ktorej sa maximálne dbá na zachovaní dôstojnosti dieťaťa alebo žiaka.

Odporúčaný rozsah PO

Rozsah je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa/žiaka a podmienkam školy. Pri voľbe rozsahu a intenzity poskytovania podporného opatrenia sa zohľadňuje najmä vek dieťaťa/žiaka, dostupnosť a bezpečnosť prostredia a služieb dostupných v škole, alebo školskom zariadení. Niektoré deti/žiaci môžu potrebovať neustálu starostlivosť, a to aj počas vyučovania, zatiaľ čo iní budú potrebovať pomoc najmä pri presunoch alebo pri používaní toalety. Maximálny rozsah je zabezpečenie podporného opatrenia počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a školskom zariadení.

Pri stanovení rozsahu sa vychádza aj z písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré je súčasťou Vyjadrenia na účel poskytnutia podporného opatrenia.

Usmernenie k pôsobeniu pedagogického asistenta, zamestnanca, ktorý realizuje poskytovanie podporného opatrenia "sebaobslužné úkony" a osobného asistenta v škole alebo školskom zariadení je dostupné tu

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie:        Zabezpečenie sebaobslužných úkonov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu

V priebehu zimných prázdnin sa počas lyžovačky vážne zranil žiak 1. ročníka strednej odbornej školy, Ján. Kvôli zraneniu bol hospitalizovaný a v nemocnici strávil 2 týždne. Následky zranenia sú predovšetkým fyzické, študent zostal ochrnutý na väčšine tela, pohybuje sa iba s pomocou vozíka a rukami dokáže hýbať len obmedzene. Intenzívnou rehabilitáciou by sa však podľa odhadov lekárky mal jeho stav postupne zlepšovať a Ján by v priebehu nasledujúcich mesiacov mohol opäť chodiť, používať ruky a byť samostatný. Dovtedy ho však čaká náročné obdobie, počas ktorého bude potrebovať veľkú podporu, ktorú mu jeho okolie – vrátane školy – môže poskytnúť.

Jánova triedna učiteľka, ako aj riaditeľka školy sa o nehode dozvedeli od Jánových zákonných zástupcov začiatkom roka. Očakáva sa, že sa Ján vráti do školy už v polovici januára a bude potrebovať pomoc. Spoločne sa preto obrátia na zariadenie poradenstva a prevencie a konzultujú mieru podpory, ktorú študent bude potrebovať. Odborníci a odborníčky zo zariadenia sa spoločne so školou skontaktujú s Jánovými rodičmi a prekonzultujú mieru podpory, ktorú budú potrebovať.

Zhodnú sa na tom, že pôjde o zabezpečenie sebaobslužných úkonov podľa osobitného predpisu 80c) v čase výchovno-vzdelávacieho procesu na obdobie jedného školského roka, pričom miera pomoci má spočívať v podpore osobnej hygieny, stravovaní a dodržiavaní pitného režimu, vyprázdňovania, mobility a motoriky, dodržiavania liečebného režimu, ako aj pedagogickej asistencie (predovšetkým elektronické zachytávanie poznámok a pomoc s vykonávaním úloh). Kľúčovým elementom je však aj zabezpečiť, aby Ján nestratil obraz o svojej samostatnosti a bola posilňovaná jeho sebadôvera.

Odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie zahŕňa aj potrebu poskytnúť Jánovi zdravotníckeho pracovníka, ako aj pedagogického asistenta vzhľadom na to, že si jeho rodičia nemôžu dovoliť v škole Jánovi v plnej miere pomáhať, a to minimálne v najbližších dvoch mesiacoch, kým nájdu iné riešenie.

Riaditeľka školy, akonáhle s odborníkmi zo zariadenia poradenstva a prevencie vypracujú odhad nákladov, ktoré budú s podporou Jána spojené, požiada zriaďovateľa o poskytnutie finančných prostriedkov pre zabezpečenie podpory.

Po pridelení finančných prostriedkov začne celý tím pracovať na tom, aby Ján s plnou podporou mohol pokračovať v socializácii v triede, v škole, ako aj v dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov.

Skočiť na začiatok stránky