Často kladené otázky a kontakty

Otázka č. 1:

Čo sa v praxi zmení zavádzaním podporných opatrení?  

Odpoveď:

Katalóg podporných opatrení združuje už väčšinu doteraz poskytovanej pomoci deťom a žiakom v školách a školských zariadeniach. Systém podporných opatrení túto pomoc sprehľadňuje a vytvára ucelený rámec poskytovanej pomoci doplnený o nové formy podpory (napr. diétne stravovanie, doučovanie, krízová intervencia, prevencia…).  Z tohto pohľadu je potrebné vnímať zavádzanie systému podporných opatrení ako prechod k ucelenej a prehľadnej pomoci poskytovanej deťom a žiakom. 


Otázka č. 2:

Ako máme postupovať pri poskytovaní podporných opatrení žiakovi, ktorý bol doposiaľ vzdelávaný v školskej integrácii?  Je potrebné zrušiť doterajšie úpravy v jeho vzdelávaní a začať postupovať podľa § 145b školského zákona?

Odpoveď:

Zo  znenia § 161s ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vyplýva, že doterajšia pomoc poskytovaná deťom a žiakom školou alebo školským zariadením, ktorá obsahovo zodpovedá podpornému opatreniu, pokračuje aj naďalej, pričom sa považuje za poskytovanie podporného opatrenia. Uvedenú skutočnosť je potrebné evidovať v existujúcej dokumentácii dieťaťa alebo žiaka (napr. v individuálnom vzdelávacom programe, v osobnom spise dieťaťa a pod.).

Príklad: Ak mal žiak vzdelávaný v školskej integrácii úpravy obsahu a formy vzdelávania, je možné uviesť doposiaľ uskutočňované úpravy ako „poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní“ podľa § 145b ods. 2 písm. b) školského zákon.


Otázka č. 3:

Kto môže požiadať o poskytnutie podporného opatrenia?

Odpoveď:

O poskytnutie podporného opatrenia môže požiadať zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, plnoletý žiak, zástupca školského zariadenia alebo pedagogický/odborný zamestnanec, ak predtým požiadal o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia (pozn.  vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia je vydané v nadväznosti na diagnostické vyšetrenie uskutočnené v škole - napr. pedagogický/odborný zamestnanec školy - alebo v školskom zariadení, napr. v ZPP, ktorým sa potvrdí/nepotvrdí  potreba podporného opatrenia).


Otázka č. 4:

Aký je rozdiel medzi individuálnym vzdelávacím program (IVP) a podporným opatrením?

Odpoveď:

IVP a podporné opatrenie nie sú obsahovo totožné pojmy. 

Podľa § 7a ods. 3 školského zákona IVP obsahuje podporné opatrenie a úpravy jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka, najmä úpravu obsahu, metód, foriem alebo spôsobu hodnotenia a spolupráce s odbornými zamestnancami. Podporné opatrenie je možné poskytnúť aj dieťaťu alebo žiakovi, ktorý sa nevzdeláva podľa IVP.


Otázka č. 5:

Bude možné uplatniť  poskytované podporné opatrenie aj pri externých testovaniach napr.  pri T9 a maturite? Alebo je potrebné, aby bol žiak žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakom so zdravotným znevýhodnením?

Odpoveď:

Áno. Poskytované podporné opatrenie/ia bude možné uplatniť aj pri externých testovaniach, napr. T-9, maturitnej skúške v súlade s nižšie uvedeným:

Pri T9 sa poskytovanie podporného opatrenia vzťahuje na žiakov so ŠVVP a bližšie podrobnosti ustanovuje §  12 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.

Pri vykonávaní maturitnej skúšky sa poskytovanie podporného opatrenia vzťahuje na žiakov so ZZ a bližšie podrobnosti ustanovuje § 16 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.


Otázka č. 6:

Sú právne záväzné aj metodické materiály NIVAM k podporným opatreniam, keďže na nich Katalóg podporných opatrení  priamo v texte konkrétnych podporných  opatrení  odkazuje?

Odpoveď:

Sprievodné dokumenty vypracované k podporným opatreniam nie sú právne záväznými materiálmi. Majú odporúčací charakter.


Otázka č. 7:

Je povinný riaditeľ vyjadrovať sa aj k podpornému opatreniu v prípade, že je podporné opatrenie  nefinančného charakteru? Napr. úprava obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní...?

Odpoveď:

Áno. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia je povinný vyjadriť sa k  poskytnutiu podporného opatrenia bez rozdielu, či podporné opatrenie zakladá finančný nárok na jeho poskytnutie alebo nie. 


Otázka č. 8:

Čo sa rozumie pod slovným spojením "v odôvodnených prípadoch" v prípade vyjadrenia riaditeľa školy k poskytnutiu PO? Čo sú odôvodnené prípady, keď môže byť lehota na vyjadrenie nie 10 dní, ale 20 dní?

Odpoveď:

Dôvody, ktoré  umožňujú riaditeľovi školy alebo školského zariadenia uplatniť možnosť vyjadriť  sa  v odôvodnených prípadoch  v lehote do 20 dní, si určuje a odôvodňuje riaditeľ školy.

Dôvodom uplatnenia tejto lehoty môže byť napr. potreba vyriešiť prípadné personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky na poskytnutie podporného opatrenia.


Otázka č. 9:

Môžeme ako zariadenie poradenstva a prevencie nasmerovať pozornosť riaditeľov škôl na to, že môžu sami ako podporná úroveň prvého a druhého stupňa navrhnúť a prideliť podporné opatrenie aj dieťaťu alebo žiakovi?

Odpoveď:

Áno.

Otázka č. 10:

Akým spôsobom môže škola požiadať o finančné prostriedky na úhradu osobných nákladov školského špeciálneho pedagóga alebo iného pedagogického/odborného zamestnanca, ktorý zabezpečuje poskytovanie činností podpornej úrovne 1. stupňa v systéme poradenstva a prevencie?

Odpoveď:

V školskom roku 2023/2024 sú finančné prostriedky na školský podporný tím poskytované cez národný projekt POP 3 zo zdrojov EÚ.  V nasledujúcom období budú poskytované zo štátneho rozpočtu. O finančné prostriedky na úhradu osobných nákladov školského špeciálneho pedagóga alebo iného pedagogického/odborného zamestnanca, ktorý zabezpečuje poskytovanie činností podpornej úrovne 1. stupňa v systéme poradenstva a prevencie školy žiadať nebudú. Finančné prostriedky bude ministerstvo poskytovať podľa § 4e ods.1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov na základe schválenej metodiky na daný školský rok, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ministerstva.


Otázka č. 11:

Sme základná škola, ktorá vzdeláva väčší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V roku 2023 nám bol pridelený príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dostaneme tento príspevok aj v roku 2024?

Odpoveď:

Finančné prostriedky na príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia budú poskytnuté do 31. 8. 2024 rovnako ako v predchádzajúcich rokoch v závislosti od počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15. septembru 2023 podľa § 9p ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Od školského roka 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na podporné opatrenie na úhradu nákladov na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zriaďovateľovi školy podľa metodiky schválenej na príslušný školský rok prostredníctvom príspevku na podporné opatrenie podľa § 4e ods. 1, písm. f) zákona č. 597/2003 Z. z.


Otázka č. 12:

Sme základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorej súčasťou je školská jedáleň. V rámci zabezpečenia podporného opatrenia – diétne stravovanie - plánujeme nakúpiť potraviny, z ktorých sa bude pripravovať a vydávať diétna strava. Budú na tieto potraviny poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom tohto podporného opatrenia? Súčasne nás zaujíma, či z pridelených finančných prostriedkov na toto podporné opatrenie je možné uhradiť osobné náklady na pracovníčku školskej jedálne, ktorá diétne stravovanie pripravuje.

Odpoveď:

Finančné prostriedky, ktoré sa budú poskytovať na zabezpečenie diétneho stravovania podľa § 4e, ods.2, písm. d) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, nebudú určené na nákup „špeciálnych potravín“ (bezlepkové, bezlaktózové,...), ale na financovanie potrebných rekonštrukcií priestorov pre zabezpečenie oddeleného pracovného miesta pre prípravu jedál diétneho stravovania a na zabezpečenie materiálneho vybavenia priestorov, nákup varných nádob a pod. Náklady na nákup potravín budú naďalej uhrádzať zákonní zástupcovia žiakov. Finančné prostriedky pridelené na zabezpečenie diétneho stravovania nie je možné použiť na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školskej jedálne. Tie budú rovnako ako doteraz financované v prípade školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov z výnosu dane príjmov fyzických osôb.


Otázka č. 13:

Sme cirkevná základná škola. Môže byť príspevok na podporné opatrenie na zabezpečenie sebaobslužných úkonov žiakovi použitý na mzdu pedagóga, prípadne odborného zamestnanca školy, ak zabezpečuje pre dieťa sebaobslužné úkony?

Odpoveď:

Nie. Podporné opatrenie, ktorého cieľom je zabezpečiť sebaobslužné úkony žiakovi v čase výchovno-vzdelávacieho procesu, realizuje osobný asistent, pomocný vychovávateľ alebo zdravotnícky pracovník.


Otázka č. 14:

Sme základná škola, ktorá bude pripravovať žiakov na prijímacie skúšky
na strednú školu. Bude možné v rámci finančných prostriedkov určených na podporné opatrenie – doučovanie - zabezpečiť aj takúto prípravu žiakov?

Odpoveď:

Nie. Finančné prostriedky, ktoré budú určené na toto podporné opatrenie, sa nebudú poskytovať na prípravu na prijímacie skúšky na strednú školu, ale budú poskytnuté predovšetkým na zabezpečenie doučovania pre žiakov, ktorí dosahujú slabý prospech z jedného alebo viacerých predmetov, pre žiakov opakujúcich ročník, žiakov, ktorí neovládajú učivo z dôvodu dlhodobej absencie, žiakov, ktorí neovládajú učivo z dôvodu zmeny školy alebo študijného/učebného odboru a žiakov, ktorí zaznamenali výrazný pokles vzdelávacích výsledkov. Finančné prostriedky na podporné opatrenie, ktorým je doučovanie, budú poskytnuté podľa § 8c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.


Otázka č. 15:

Ako môže škola získať finančné prostriedky, ak poskytla v rámci podporného opatrenia svojim žiakom jazykový kurz?

Odpoveď:

Podľa § 8c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže MŠVVaŠ SR v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť objem pridelených normatívnych finančných prostriedkov na podporné opatrenie, ktorým je poskytovanie kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy.

Škola vyplní žiadosť na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie a zašle ju svojmu zriaďovateľovi. Zriaďovateľ zosumarizuje požiadavky škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a prostredníctvom príslušného regionálneho úradu školskej správy predloží MŠVVaŠ SR žiadosť o dohodovacie konanie.

V školskom roku 2023/2024 ministerstvo pridelí finančné prostriedky na základný a rozširujúci jazykový kurz pre deti cudzincov podľa § 146 ods. 3 školského zákona.

Vzory žiadostí pre školu a zriaďovateľa sú zverejnené na web sídle MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-podporne-opatrenie/


Otázka č. 16:

Ako bude škola vedieť, ktorá z pomôcok spĺňa charakteristiku špeciálnej edukačnej publikácie a kompenzačnej pomôcky a ako má o ňu požiadať?

Odpoveď:

Škola požiada o pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie na príspevok na špeciálne edukačné publikácie a kompenzačné pomôcky podľa § 4e ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov prostredníctvom svojho zriaďovateľa a regionálneho úradu školskej správy. Vzor žiadosti je zverejnený na https://www.minedu.sk/specialne-edukacne-publikacie-a-kompenzacne-pomocky-podporne-opatrenie/. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je vyjadrenie riaditeľa školy alebo zariadenia poradenstva a prevencie k potrebe poskytnutia špeciálnej edukačnej publikácie a kompenzačnej pomôcky. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle zoznam špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok.


Kontakty:

Otázky súvisiace s financovaním podporných opatrení adresujte na  sekretariat.sfrs@minedu.sk

Otázky súvisiace s metodikou a zavádzaním podporných opatrení do praxe adresujte na podporneopatrenia@nivam.sk

Skočiť na začiatok stránky