Ako sa dieťa alebo žiak dostane k podpornému opatreniu?

1. O poskytnutie podporného opatrenia („PO“) vo výchove a vzdelávaní okrem PO prevencia a krízová intervencia požiada žiadateľ riaditeľa školy alebo školského zariadenia ("riaditeľ").  

Kto môže byť žiadateľ?

  • zákonný zástupca dieťaťa/žiaka
  • plnoletý žiak
  • zástupca zariadenia (napr. centrum pre deti a rodiny) 
  • pedagogický/odborný zamestnanec (napr. učiteľka alebo vychovávateľ).

2. Škola alebo zariadenie poradenstva a prevencie ("ZPP") po zvážení, či dieťa/žiak  potrebuje PO, poskytne žiadateľovi príslušné vyjadrenie, v ktorom zaznamená, aké PO a v akom rozsahu odporúča poskytnúť. Ak sa škola nevie vyjadriť, obráti sa na ZPP, ktore vyjadrenie poskytne.

3. Po tom, čo žiadateľ dostane vyjadrenie o tom, aké PO a v akom rozsahu sa dieťaťu/žiakovi odporúča, môže požiadať riaditeľa o poskytnutie PO. 

4. Riaditeľ sa k poskytnutiu PO vyjadrí písomne s ohľadom na personálne, materiálne a finančné možnosti a žiadateľovi odpovie najneskôr do 10 dní (v odôvodnenom prípade do 20 dní).

5. Ak škola nemá podmienky na poskytnutie PO, žiadateľ môže požiadať  príslušný regionálny úrad školskej správy, aby preskúmal vyjadrenie riaditeľa (do 30 dní).

6. Regionálny úrad školskej správy sa postará o zabezpečenie PO prednostne na škole, ktorú dieťa/žiak navštevuje. Ak to nie je možné, bude hľadať zabezpečenie PO na inej škole.  Ak ani to nebude možné, obráti sa na Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, ktorý bude hľadať iný spôsob zabezpečenia podpory v najlepšom záujme dieťaťa.

 

Skočiť na začiatok stránky