Činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti

Opis podporného opatrenia

Podporné opatrenie sa zameriava na systematické rozvíjanie spôsobilostí dieťaťa, ktoré majú priamy vplyv na dosiahnutie jeho školskej spôsobilosti. Činnosť v rámci podporného opatrenia sa realizuje v rámci školského vzdelávacieho programu školy/výchovného programu zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje predprimárne vzdelávanie dieťaťa. Podporné oparenie je zahrnuté do individuálneho vzdelávacieho programu dieťaťa, ak to odporučí príslušné zariadenie poradenstva a prevencie. Podporné opatrenie je možné realizovať rozvíjajúcimi činnosťami aj programami, ktoré môžu byť zamerané na ktorúkoľvek oblasť vývinu dieťaťa, ktorá je vo vzťahu k dosiahnutiu školskej spôsobilosti relevantná (sociálna a emocionálna oblasť, hrubá motorika, psychomotorika, jemná motorika, grafomotorika, vizuomotorická koordinácia, jazyk a reč, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, pozornosť, predstavivosť, pamäť, myslenie a iné).

Činnosti v rámci podporného opatrenia sú spravidla zamerané na:

  • rozvíjanie spôsobilostí dieťaťa pre neskoršie učenie sa čítať a písať analyticko-syntetickou metódou v 1. ročníku (prípadne v úvodnom alebo prípravnom ročníku) základnej školy/základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením za súčasnej podpory predčitateľskej gramotnosti a záujmov dieťaťa (napr. činnosti zamerané na porozumenie hovorenej a písanej reči, spoločné čítanie kníh sprevádzané dialógom o prečítanom texte, rozprávanie dieťaťa o počúvaných príbehoch, o prežitej skúsenosti, podľa obrázkových schém, aktívne počúvanie príbehu, rozprávky, kladenie otázok, vysvetľovanie vlastných postrehov, predstáv a názorov dieťaťa, rozvíjanie fonologických schopností a grafomotorických zručností);
  • rozvíjanie spôsobilostí dieťaťa pre neskoršie učenie sa počítať v 1. ročníku (prípadne v úvodnom alebo prípravnom ročníku) základnej školy/základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením za súčasnej podpory matematického myslenia dieťaťa pri riešení situácií z bežného života (napr. činnosti zamerané na počítanie, porovnávanie, triedenie, priraďovanie, usporiadanie, posudzovanie, zostrojovanie, či plánovanie);
  • rozvíjanie sociálnych zručností a emocionality pre adaptáciu a plnenie školských povinností v 1. ročníku (prípadne v úvodnom alebo prípravnom ročníku) základnej školy/základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením za súčasnej podpory prosociálneho správania (napr. činnosti zamerané na tvorenie pravidiel, skupinovú spoluprácu, sebareguláciu, či zdvorilú komunikáciu).

Činnosti na podporu dosahovania školskej spôsobilosti sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, v rámci ktorej je uplatňovaný diferencovaný prístup a individuálny prístup k dieťaťu. Využívajú sa príležitosti na zaraďovanie čítania s dieťaťom, hier so slovami a iných aktivít v rôznych časových úsekoch počas dňa, aby prirodzene sledovali tému a zameranie vzdelávacích aktivít. Pri plánovaní a realizácii aktivít sa dbá na ich hrový charakter, neustále je sledovaná motivácia a záujem dieťaťa v snahe vyhnúť sa drilu a formálnemu tréningu, ktorý môže negatívnym spôsobom ovplyvniť vnútornú motiváciu a neskoršie vzdelávacie úspechy dieťaťa.

Prostredie materskej školy je podnetné z hľadiska dostatočných príležitostí na komunikáciu a na možnosti výberu kníh rôznych žánrov, ktoré sú pre dieťa zaujímavé a tematicky príťažlivé. Využívajú sa rozmanité metodické materiály, didaktické hry, hračky, pomôcky a edukačné publikácie určené pre predškolský vek zamerané na podporu jazykových schopností a ostatných oblastí vývinu dieťaťa. Zaraďovanie pracovných listov s jednoduchými grafomotorickými prvkami podľa individuálnych potrieb dieťaťa, vzpriamené sedenie, správny úchop a primeraný prítlak ceruzky na papier sa realizuje s ohľadom na komplexný prístup k dieťaťu (hrubá motorika, jemná motorika, koordinácia oko - ruka a pod.).

Sprievodný materiál Činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY).

Odporúčané sú ďalšie súvisiace materiály vydané NIVaM (pôvodne Štátnym pedagogickým ústavom):

Cieľová skupina podporného opatrenia

Poskytuje sa deťom so zdravotným znevýhodnením, deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia (podľa § 2 písm. j) až o) školského zákona) a deťom, ktorých zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia určeného diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie (podľa § 2 písm. i) školského zákona) a zároveň  sú to deti, ktoré:

plnia povinné predprimárne vzdelávanie, alebo  

pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Pri podpore dieťaťa so zdravotným znevýhodnením sa postupuje v zmysle sprievodného materiálu Intervencie (SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY).

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. d) školského zákona):

  • materská škola,
  • materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • zariadenie poradenstva a prevencie alebo
  • liečebno-výchovné sanatórium.

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ alebo pedagogický zamestnanec v kategórii vychovávateľ v liečebno-výchovnom sanatóriu. 


Podporu pri dosahovaní školskej spôsobilosti poskytuje podľa podmienok školy/školského zariadenia aj školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci (môžu pritom postupovať v zmysle sprievodného materiálu k podpornému opatreniu Intervencie, ktorý je vypracovaný pre potreby podporného opatrenia podľa § 145a ods. 2 písm. c) školského zákona, ktorým je zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy).

Podľa potreby dieťaťa môže škola alebo školské zariadenie zabezpečiť uvedené podporné opatrenie v spolupráci so zariadením poradenstva a prevencie. Zabezpečenie podporného opatrenia v zariadení poradenstva a prevencie si určí príslušné zariadenie poradenstva a prevencie.

Realizácia podporného opatrenia prebieha v aktívnej spolupráci pedagogických zamestnancov s odbornými zamestnancami a so zákonnými zástupcami dieťaťa.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Činnosti na podporu školskej spôsobilosti môžu rozvíjať jednu konkrétnu oblasť vývinu, alebo môžu integrovane rozvíjať niekoľko oblastí súčasne formou:

  • skupinovou -  napr. rozdelenie detí s porovnateľnou úrovňou spôsobilostí do skupín, s porovnateľnou úrovňou náročnosti úloh, s rôznou úrovňou spôsobilostí detí a s rôznou náročnosťou úloh a i.);
  • individuálnou - pre samostatnú činnosť dieťaťa alebo individuálnu pedagogickú prácu s dieťaťom.

Skupinové a individuálne formy práce realizujú aj školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci v zmysle sprievodného materiálu Intervencie (SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY).

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah poskytovaného podporného opatrenia je potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám a schopnostiam dieťaťa a podmienkam materskej školy. Rozsah podporného opatrenia sa poskytuje dieťaťu na základe určenia vo vyjadrení zariadenia poradenstva a prevencie, alebo spravidla do optimálneho dosiahnutia školskej spôsobilosti, alebo v zmysle § 28a ods. 4 školského zákona do času, kedy dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti

Laura má 5 rokov a navštevuje bežnú materskú školu. V nasledujúcom školskom roku by mala nastúpiť so svojimi rovesníkmi na základnú školu. Laura nesprávne vyslovovje hlásku R, matka tiež pozoruje  ťažkosti v zvládnutí prípravných cvičení na písanie a matematiku, je príliš hravá. 

Laurina matka vyhľadala pomoc v centre poradenstva a prevencie, ktoré dieťa zdiagnostikovalo a skonštatovalo narušenú komunikačnú schopnosť ľahkého stupňa a nedostatočnú úroveň školskej spôsobilosti. Odborní zamestnanci centra poradenstva a prevencie na základe vykonanej diagnostiky odporučili poskytovanie logopedickej starostlivosti v ich poradenskom zariadení a vo vyjadrení odporučili realizáciu podporného opatrenia činnosť na podporu dosahovania školskej spôsobilosti v rozsahu 6 mesiacov, ktorá sa bude uskutočňovať v materskej škole, ktorú Laura navštevuje.

Riaditeľka školy vydá vyjadrenie, na základe ktorého materská škola zabezpečí poskytovanie podporného opatrenia. Materská škola má spracovaný stimulačný program na rozvíjanie školskej pripravenosti a realizáciu tohto podporného opatrenia obohatí o ďalšie činnosti v zmysle záverov a odporúčaní poradenského zariadenia, pri výbere ktorých môže vychádzať aj zo Sprievodného materiálu ku Katalógu podporných opatrení.

Skočiť na začiatok stránky