Činnosť na podporu sociálneho zaradenia

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je v školách a školských zariadeniach vytvoriť emocionálne bezpečné prostredie, v ktorom sa všetky deti/žiaci cítia oceňovaní, rešpektovaní a majú rovnaké príležitosti uspieť, čo vedie k zlepšeniu akademického výkonu a vyššej angažovanosti detí/žiakov. 

Podstatou je, aby každé dieťa/žiak, bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo, zdravotné znevýhodnenie, sexuálnu orientáciu, sociálno-ekonomické postavenie a iné osobné charakteristiky či potreby, bol súčasťou všetkých aspektov života školy/školského zariadenia.  

Vo svete charakterizovanom rozmanitosťou a vzájomnou prepojenosťou sa sociálne zaradenie stalo nevyhnutnosťou. Zahŕňa princípy rovnosti, spravodlivosti a rešpektu voči všetkým jednotlivcom bez rozdielu. Sociálne zaradenie nie je len o tolerovaní odlišností; ale ide o aktívne prijatie a zaradenie každého dieťaťa/žiaka do štruktúry školy/školského zariadenia. 

Sociálne zaradenie je dlhodobý proces, ktorý zahŕňa odstraňovanie bariér, ktoré bránia určitým skupinám plne sa zapojiť do spoločnosti. Bariérou môže byť diskriminácia, predsudky, nerovnaký prístup k zdrojom a príležitostiam a iné. Sociálne zaradenie zdôrazňuje dôležitosť uznávania a podpory rozmanitosti a pocitu spolupatričnosti pre všetkých členov komunity. 

 

Výhody sociálneho zaradenia  

 • Individuálna pohoda: Sociálne zaradenie podporuje pocit spolupatričnosti a vlastnej hodnoty, podporuje duševnú a emocionálnu pohodu. Keď sa ľudia cítia akceptovaní a oceňovaní, je pravdepodobnejšie, že budú mať pozitívnu sebaúctu, vybudujú si zdravé vzťahy a budú viesť plnohodnotný život.  
 • Ekonomický rast: Inkluzívne spoločnosti ťažia z rozmanitej a kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá podporuje inovácie, produktivitu a ekonomický rast. Keď má každý rovnaký prístup k vzdelaniu, zamestnaniu a podnikateľským príležitostiam, vedie to k dynamickejšej a prosperujúcejšej spoločnosti.  
 • Sociálna súdržnosť: Sociálne zaradenie vytvára silnejšie a súdržnejšie komunity tým, že premosťuje rozdiely a podporuje porozumenie medzi rôznymi skupinami. Prijatím rozmanitosti a podporou rovnosti môžu spoločnosti znížiť sociálne napätie a podporiť väčšiu harmóniu medzi svojimi členmi.  
 • Obohatenie majoritnej spoločnosti: Rôzne kultúry majú rôzne pohľady, skúsenosti a vedomosti. Keď sa tieto perspektívy stretávajú, môže to viesť k novým nápadom, inováciám a kreatívnemu riešeniu problémov. Spolupráca medzi ľuďmi z rôznych kultúr môže vytvárať prostredie, kde sa podnecuje výmena nápadov a nových myšlienok 

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY).

Sprievodné materiály k programu Buddy sú dostupné tu  

1. Metodika pre supervízora
2. Metodika pre buddyho
3. Informácie pre zverenca
4. Formuláre a plagáty
5. Supervízny dotazník
6. Leták-tipy na kontakt pri dištancnej výučbe
7. Formulár pre supervízora
8. Plagát pre školu

Cieľová skupina podporného opatrenia

PO je pre určené pre všetky deti/žiakov, s dôrazom na tých, u ktorých môže nastať problém so sociálnym zaradením. Sú to napríklad:

 • dieťa/žiak z iných kultúr ako je kultúra školy,
 • dieťa/žiak cudzincov, utečencov, odídencov
 • dieťa/žiak s odlišným materinským jazykom,
 • dieťa/žiak po dlhodobej absencii v škole,
 • dieťa/žiak, ktorý je dieťaťom z rodiny v hmotnej núdzi,
 • dieťa/žiak, ktorý pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • dieťa/žiak po návrate zo zahraničia,
 • dieťa/žiak so zdravotným znevýhodnením,
 • dieťa/žiak so sklonom k samotárstvu, nezáujmu, apatii, úzkosti,
 • dieťa/žiak s problémami v emocionálnej rovine (silné emócie, nepriateľské správanie sa voči spolužiakom, prudká zmena nálad),
 • dieťa/žiak, s predpokladom byť sociálne vylučovaný, šikanovaný,
 • dieťa/žiak, ktorý neprejavuje záujem o školu,
 • dieťa/žiak prechádzajúci do ďalšieho stupňa vzdelania,
 • dieťa/žiak s dlhodobo nepriaznivým domácim prostredím,
 • dieťa/žiak, ktorý sa ocitol v náhlej kritickej situácii v rodine,
 • dieťa/žiak s nadaním,
 • iné...

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. j) školského zákona):

 • škola alebo
 • školské zariadenie.

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický alebo odborný zamestnanec školy alebo školského zariadenia, alebo iné osoby na základe zmluvy.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Sociálne zaradenie v škole vyžaduje systematické a sústavné úsilie zo strany celého pedagogického a odborného tímu a celej školskej komunity. Je dôležité mať na pamäti potreby všetkých detí/žiakov a zabezpečiť, aby každý mal rovnaké možnosti na úspech a spoločenskú integráciu. Dosiahnutie sociálneho zaradenia si vyžaduje kolektívne úsilie vrátane komplexných politík školy, vzdelávania a učenia, zapojenia komunity a  ďalších podporných opatrení.

Realizuje sa individuálne, skupinovo a najmä komunitne.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia sa poskytuje podľa individuálnych potrieb žiaka vyjadrenia pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo školského podporného tímu vychádzajúceho z pravidelného monitoringu alebo vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie.

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Činnosť na podporu sociálneho zaradenia

Tomáš onedlho, v polovici októbra, nastúpi do 7. ročníka základnej školy po tom, čo sa jeho rodina vrátila na Slovensko z Veľkej Británie. Tomáš je Róm, v zahraničí s rodinou žil od konca 1. ročníka základnej školy. Po slovensky rozumie, ako však jeho triedny učiteľ zistil z predbežného telefonického rozhovoru s rodičmi, má zábrany v prejavovaní sa a v novom prostredí sa hanbí. Okrem toho sa obáva nástupu do triedy, kde bude jediný Róm.

Triedny učiteľ včas identifikuje, že Tomáš bude potrebovať podporu v sociálnom zaradení, aby sa v novom kolektíve cítil dobre.

Triedny učiteľ najskôr s rodičmi, následne s riaditeľom školy preberie možnosť využitia podporného opatrenia, tzv. "Buddy" (vysvetlenie v poznámke nižšie). Riaditeľ sa písomne vyjadrí o udelení podporného opatrenia v rozsahu 1 polroka. Toto podporné opatrenie zabezpečuje škola a nevyžaduje si žiadne finančné náklady.

Poznámka:

Opatrenie "Buddy“ spočíva v tom, že učiteľ na triednickej hodine s triedou prediskutuje skutočnosť, že k nim príde nový spolužiak. Počas triednickej hodiny následne v bezpečnom prostredí diskutujú o téme rozmanitosti – aký prínos má rozmanitosť pre spoločnosť a v čom môže byť spoločnosť voči rozmanitosti odmietavá. Túto hodinu vedie s citlivosťou voči súkromiu a osobným údajom Tomáša a jeho rodiny.

Následne ponúkne žiakom možnosť, že budú pre Tomáša "buddy" – teda „parťák/parťáčka“, ktorých úlohou bude pomôcť Tomášovi cítiť sa v novom kolektíve dobre. Spoločne si vyberú niekoho, kto má dobrú angličtinu, je priateľský a všeobecne ochotný pomôcť. Dieťaťu, ktoré sa na úlohu prihlási, učiteľ vysvetlí jeho rolu, dohodnú si spoločný postup a mieru podpory, ktorú môže "buddy" Tomášovi poskytovať.

 

Skočiť na začiatok stránky