Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní

Opis podporného opatrenia

PO Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní je cielené na poskytnutie individualizovanej podpory a prispôsobenia  vyučovania, s cieľom zabezpečenia optimálneho prostredia pre výchovu a vzdelávanie a rozvoj každého žiaka. Sprievodný materiál reflektuje právo žiaka na inkluzívnu výchovu a vzdelávanie a individuálny prístup rešpektujúci jeho rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav.

PO Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní, je členené na základe možných vývinových a psychosociálnych oslabení  žiaka. Oslabením sa rozumie znížená schopnosť, zručnosť alebo funkčnosť napríklad vykonávať pohyb, sústrediť sa, zmyslovo prijímať a spracúvať informácie a podobne. Oslabenie môže byť zapríčinené trvalými alebo dočasnými zmenami vo vývine žiaka ale aj vplyvom traumy, či nepriaznivej a ťažkej životnej situácie.  Dané oslabenie môže mať dočasný, alebo trvalý charakter.

Jednotlivé “oslabenia” sú diferencované  do oblastí:

 • pohybových schopností,
 • zmyslového vnímania,
 • kognitívnych schopností a exekutívnych funkcií,
 • komunikačnej schopnosti, jazyka a reči,
 • sociálno-komunikačných zručností,
 • emocionality,
 • sebaobsluhy a autonómie.

PO Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy cieľov, metód, foriem a prístupov vo výchove a vzdelávaní podľa § 145a školského zákona, ods. 2, písm. a),  vyžaduje dôkladnú identifikáciu a porozumenie jednotlivých potrieb, schopností a vývinových špecifík žiakov, čo sa reflektuje do zvýšených požiadaviek a nárokov na spoluprácu medzi pedagogickými zamestnancami (učiteľmi, vychovávateľmi, pedagogickými asistentmi), školským podporným tímom, rodinami, zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadenia poradenstva a prevencie a inými relevantnými zainteresovanými stranami.

Hlavným cieľom podporného opatrenia je:

 • poskytovať individualizovanú podporu a prispôsobenie  vyučovania, s cieľom zabezpečenia optimálneho prostredia pre výchovu a vzdelávanie a rozvoj každého žiaka;
 • zabezpečiť, aby sa všetci žiaci cítili prijatí, podporovaní a aby sa im poskytla primeraná príležitosť rozvíjať svoj maximálny potenciál;
 • reflektovať právo žiaka na inkluzívnu výchovu a vzdelávanie a individuálny prístup rešpektujúci jeho rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav;
 • prispievať k vytvoreniu takého prostredia, ktoré podporuje rozvoj, výchovu a vzdelávanie každého žiaka, rešpektuje jedinečnosť žiaka a prispôsobuje sa jeho potrebám.

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu SPRIEVODNÉ MATERIÁLY

Odporúčané sú ďalšie súvisiace materiály vydané NIVaM:

 • Intervencie (Činnosti na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy). (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY)
 • Poskytovanie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok. (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY)

Cieľová skupina podporného opatrenia

Cieľovou skupinou sú žiaci s krátkodobým alebo dlhodobým oslabením v oblasti pohybových schopností, zmyslového vnímania, kognitívnych schopností a exekutívnych funkcií, v oblasti komunikačnej schopnosti, jazyka a reči, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy a autonómie.

Všeobecne platné princípy a prístupy inkluzívneho vzdelávania sa uplatňujú v primárnom, nižšom sekundárnom a sekundárnom vzdelávaní. Jednotlivé inkluzívne princípy a prístupy je však možné uplatňovať aj v predprimárnom vzdelávaní, primerane a s ohľadom na špecifiká predškolského veku.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. a) školského zákona):

 • škola,
 • školské výchovno-vzdelávacie zariadenie alebo
 • špeciálne výchovné zariadenia.

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ alebo pedagogický asistent alebo pedagogický zamestnanec v kategórii  vychovávateľ v špeciálnom výchovnom zariadení.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Podporné opatrenie sa realizuje individuálne, podľa potrieb žiaka v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak si to vyžaduje situácia po uvážení sa podporné opatrenie môže realizovať skupinou formou s prihliadnutím na potreby konkrétneho žiaka (napr. v prípade žiaka s oslabením v oblasti sociálnych zručností).

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia sa poskytuje podľa individuálnych potrieb žiaka na základe vyjadrenia pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ alebo školský špeciálny pedagóg, vyjadrenia odborného zamestnanca školy alebo vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie.

 

Skočiť na začiatok stránky