Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Opis podporného opatrenia

Cieľom opatrenia je poskytnúť dieťaťu/žiakovi so špecifickou zdravotnou diagnózou potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je nevyhnutná v čase výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho pobytu v škole.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi napríklad prostredníctvom nasledovných činností:

a) sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu dieťaťa alebo žiaka,

b) meranie, posudzovanie a zaznamenávanie vitálnych funkcií,

c) aplikovanie liekov všetkými dostupnými formami,

d) odoberanie biologického materiálu,

e) orientačné vyšetrovanie krvi pomocou glukomera,

f) podávanie stravy sondou alebo cez gastrostómiu,

g) ošetrovanie všetkých typov stómií a vymieňanie stomického vrecka,

h) hodnotenie a ošetrovanie porúch  celistvosti kože,

i) hodnotenie stavu výživy a dohliadanie nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,

J) starostlivosť o optické pomôcky (napr. okuliare), protézy a pod.,

K) podpora pri starostlivosti o sluchové pomôcky  (načúvacie prístroje, kochleárne implantáty),

k) poskytovanie 1. pomoci pri akútnych záchvatoch, hypoglykémii, alergických reakciách a pod.,

l) realizácia opatrení na predchádzanie prenosných ochorení.

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti a žiaci, ktorým z ich zdravotného stavu a/alebo zdravotného znevýhodnenia vyplýva potreba zdravotnej starostlivosti počas pobytu v škole. 

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia 

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. n) školského zákona):  

  • materská škola,  
  • materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  
  • základná škola,  
  • základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  
  • stredná škola,  
  • stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  
  • špeciálne výchovné zariadenie.  

Podporné opatrenie poskytuje zdravotnícky pracovník podľa § 152a školského zákona ).

Forma poskytovania podporného opatrenia

Individuálna.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa/žiaka a podmienkam školy.

model6_zdrav 

Skočiť na začiatok stránky