Špecializované kariérové poradenstvo

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je poskytnúť žiakovi so ŠVVP špecifickú podporu jeho kariérového vývinu. Kariérový vývin je celoživotný proces, ktorý je súčasťou sebarozvoja jednotlivca. Zahŕňa v sebe organizované a plánovité úsilie jednotlivca hľadať vhodné povolanie, ktoré mu bude prinášať uspokojenie.  Kariérový vývin nie je izolovaný a uskutočňuje sa nedeliteľne s osobnostným, sociálnym a emocionálnym vývinom.
Podporné opatrenie špecializované kariérové poradenstvo,  pomáha preklenúť ťažkosti v získavaní informácií a zručností v oblasti kariérového vývinu. Podporné opatrenie nadväzuje na kariérové  poradenstvo a kariérové intervencie v rámci kariérovej výchovy a poradenstva, ktoré sú poskytované všetkým žiakom školy.

 

Ciele, metódy a prístupy špecializovaného kariérového poradenstva (ďalej ŠKP)  sú úzko previazané so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka. Pri výbere vhodných cieľov, metód a prístupov je nevyhnutné rešpektovať všetky potreby žiaka (vrátane špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb), rešpektovať úroveň jeho kognitívnych  funkcií, úroveň schopnosti porozumieť jazykovej informácií, úroveň osvojenia si jazyka školy a mnohé iné relevantné premenné. Pri výbere vhodných cieľov, metód a prístupov ŠKP je tiež mimoriadne dôležité zohľadňovať všetky ostatné podporné opatrenia, ktoré sú žiakovi v škole poskytované.

Neoddeliteľnými súčasťami špecializovaného kariérového poradenstva sú kariérové posudzovanie, kariérová diagnostika a identifikácia vplyvu sociokultúrneho prostredia na kariérový vývin žiaka.

 

Kariérové posudzovanie je zamerané predovšetkým na hlbšie poznávanie žiaka v oblasti jeho záujmov, predstáv a ašpirácií. Kariérové posudzovanie je proces identifikovania potenciálu, potrieb a prípadných bariér v oblasti kariérového vývinu jednotlivca.   

Kariérová diagnostika môže slúžiť ako podklad ku komplexnej diagnostike v zariadení poradenstva a prevencie. Súčasťou kariérovej diagnostiky je posúdenie oblastí špecifických schopností sledovaného žiaka, zistenie záujmov, hodnôt, ašpirácií, ako aj motivácie, vrátane motivácie k školskému výkonu a k činnosti. Ďalšími oblasťami sú tvorivosť, úroveň pracovnej samostatnosti, úroveň komunikačných zručností, sociálnych zručností a kompetencií. Osobitný priestor pri kariérovej diagnostike žiakov s ťažším druhom a stupňom postihnutia alebo oslabenia je potrebné venovať aj určeniu úrovne motorických zručností, sebaobsluhy a miery úbytku funkcie v dôsledku druhu postihnutia alebo oslabenia.
Voľba konkrétnych diagnostických postupov a používanie diagnostických nástrojov prebieha vždy v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z.z. a Štandardami odborných činností (VÚDPaP).

Identifikácia vplyvu sociokultúrneho prostredia na kariérový vývin žiaka je náplňou tak kariérového posudzovania ako aj kariérovej diagnostiky. Predmetom identifikácie sú napríklad predstavy rodičov o budúcnosti svojho dieťaťa, ich názory a postoje k možnosti zamestnania svojho dieťaťa, vzťah jednotlivých členov rodiny k práci, k rôznym povolaniam, k aktuálnej, ale aj želanej životnej úrovni. Dôležité je tiež identifikovať vzťahy medzi členmi rodiny, ich správanie sa v bežných aj vypätých situáciách a tiež to, aký majú členovia rodiny vzťah k vlastnému sebarozvoju.

Na základe výsledkov komplexného posúdenia a diagnostikovania kariérového vývinu žiaka možno realizovať so žiakmi v rámci špeciálneho kariérového poradenstva rôzne aktivity. Charakter a rozsah realizovaných aktivít je veľmi individuálny a môže sa v priebehu kariérového vývinu žiaka meniť. V rámcoch poskytovania podporného opatrenia je vhodné poskytovať najmä nasledovné aktivity:

 • poskytovanie informácií o sebe v súvislosti s plánovaním kariérového smerovania, podpora sebapoznávania; 
 • rozvíjanie zručností v oblasti riadenia svojej vzdelávacej a kariérovej dráhy
 • poskytovanie informácií o povolaniach a svete práce,
 • rozvoj osobnostných charakteristík podporujúcich kariérový rozvoj
  (sebadeterminácia, sebaúčinnosť a i.);
 • stanovenie kariérových cieľov, podpora v rozhodovaní pri  výbere ďalšieho študijného smerovania, výbere budúcej  profesie, poskytovanie informácií potrebných pre rozhodovanie; 
 • riešenie nesúladu medzi schopnosťami a možnosťami žiaka s požiadavkami na výkon povolania o povolaní;
 • rozvoj praktických zručností zvyšujúcich zamestnanosť (písanie životopisu,
  motivačného listu, vyhľadávanie voľných pracovných miest, vedenie pohovoru a pod.) a zručností udržať sa v zamestnaní (napr. komunikačné a sociálne zručnosti potrebné na udržanie sa na pracovisku); 
 • podpora v prechodových obdobiach žiaka, rozvoj tranzitívnych zručností,  potrebných pri zmene školy, zo školy do pracovného prostredia, vypracovanie a realizácii tranzitívneho programu žiaka so ŠVVP;
 • vyhľadávanie vzorov, inšpirácií pre osobný kariérový rast (napr. úspešných ľudí
  so zdravotným postihnutím, úspešných ľudí vyrastajúcich v sociálne znevýhodnenom prostredí a i.);
 • poskytovanie kariérových informácií o žiakovi zákonnému zástupcovi, zaangažovanie zákonného zástupcu do procesu kariérového rozvoja žiaka;
 • rozvoj a podpora pracovných návykov, postojov k práci;
 • porozumenie významu práce pre život;
 • rozvíjanie zručností v oblasti riadenia svojej vzdelávacej a kariérovej dráhy;
 • a ďalšie.

Jednotlivé aktivity sa môžu realizovať v spolupráci so zariadením poradenstva a prevencie, ale tiež napríklad so špeciálnymi školami pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY)

Cieľová skupina podporného opatrenia

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podporné opatrenie je určené najmä tým žiakom, u ktorých je zvýšené riziko predčasného ukončovania školskej dochádzky, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov so zdravotným postihnutím, žiakov s akýmikoľvek bariérami vo vzdelávacej dráhe.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. l) školského zákona):

- základná škola,

- základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- stredná škola,

- stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 - zariadenie poradenstva a prevencie.

Podporné opatrenia realizuje pedagogický zamestnanec v kariérovej pozícii kariérový poradca alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii kariérový poradca, alebo odborný zamestnanec zariadenia poradenstva a prevencie.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Špecializované kariérové poradenstvo pre žiakov so ŠVVP sa realizuje zväčša formou  individuálneho poradenstva. Ak je opatrenie poskytované homogénnejšej skupine žiakov so ŠVVP (napr. žiakom špeciálnych škôl) možno realizovať kariérové poradenstvo aj skupinovo. Skupinové aktivity je vhodné realizovať formou poskytovania informácií alebo zážitkovo.

Medzi konkrétne formy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní špecializovaného kariérového poradenstva patria exkurzie, prezentácie, prednášky, diskusné kluby, zážitkové aktivity, návštevy dní otvorených dverí na jednotlivých typoch škôl či priamo u zamestnávateľov, tvorivé remeselné dielne, vzájomný tútoring, mentoring, rôzne formy spolupráce so zamestnávateľmi, a i.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah poskytovaného podporného opatrenia je potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám a schopnostiam žiaka a podmienkam školy alebo zariadenia poradenstva a prevencie.

Odporúčaný rozsah je 5-10 hodín  v priebehu 2. stupňa základnej školy a 20 hodín v priebehu strednej školy (z toho minimálne 5 hodín musí byť realizovaných v posledných 2 ročníkoch pred ukončením príslušného stupňa vzdelávania alebo povinnej školskej dochádzky).

Skočiť na začiatok stránky