Slovenská republika sa  zaviazala v Pláne obnovy a odolnosti v roku 2021, že zavedie systém podporných opatrení. Tento nový prvok bol zavedený do zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) novelou č. 182/2023 Z. z..   

Zámerom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  je prostredníctvom podporných opatrení, uvedených v Katalógu podporných opatrení, zvyšovať kvalitu inkluzívneho vzdelávania zabezpečovaním rovnosti príležitostí všetkých detí a žiakov vo výchove a vzdelávaní, prispôsobenie výchovy a  vzdelávania ich individuálnym výchovno-vzdelávacím potrebám aj ich špeciálnym  výchovno-vzdelávacím potrebám, ktoré vyplývajú buď zo znevýhodnenia v určitej oblasti vývinu, alebo naopak z nadania a talentu.

Medzi konkrétne ciele postupného zavádzania systému podporných opatrení do škôl a školských zariadení patrí:

  • zníženie podielu detí/žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností,
  • zníženie socioekonomického vplyvu na vzdelávacie výsledky žiakov,
  • vytvorenie legitímneho priestoru na pomoc pri odstraňovaní aj dočasných prekážok vo výchove a vzdelávaní žiakov,
  • zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky so špeciálnym zameraním na zdravotne a sociálne znevýhodnených žiakov,
  • zvýšenie počtu detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastňujú na predprimárnom vzdelávaní a
  • vytváranie podmienok na možnosti zaraďovania čoraz väčšieho množstva rôzne znevýhodnených  detí/žiakov do hlavného vzdelávacieho prúdu.

Katalóg podporných opatrení sa špeciálne zameriava na deti so zdravotným postihnutím tým, že zavádza podporné opatrenia, ktoré rozvíjajú ich silné stránky alebo kompenzujú dôsledky ich zdravotného postihnutia.

Pre deti s nadaním sú v ňom k dispozícii podporné opatrenia, ktoré im umožnia vzdelávanie adekvátne ich potrebám, zameriavajú sa však aj na celkový rozvoj ich osobnosti, emocionálnej inteligencie a sociálnych zručností.

Systémom podporných opatrení dosiahneme, že už doteraz poskytovaná podpora deťom a žiakom bude adresnejšia a flexibilnejšia. Do celého procesu sa aktívnejšie a systematickejšie zapoja zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, školské zariadenia, celý systém poradenstva a prevencie, regionálne úrady školskej správy a organizácie zriadené ministerstvom školstva. 

Možnosť uplatnenia konkrétnych podporných opatrení vychádza z posúdenia potrieb dieťaťa alebo žiaka a určenia rozsahu  podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho potencziálu. Posúdenie potrieb realizujú pedagogickí alebo odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia, pričom na poskytovanie niektorých podporných opatrení je podľa školského zákona nevyhnutné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.  

Poskytovanie podporných opatrení zároveň sleduje cieľ, aby miera podpory deťom a žiakom mohla postupne ustupovať do úzadia a deti a žiaci boli, napriek určitým limitom alebo osobitostiam v ich vývine, čoraz vo väčšej miere pripravené na samostatný život v spoločnosti s maximálnym využitím ich individuálneho potenciálu.

Katalóg podporných opatrení podľa § 145a, ods. 3 školského zákona obsahuje:  

a) názov podporného opatrenia, 

b) opis podporného opatrenia, 

c) cieľovú skupinu podporného opatrenia, 

d) personálne zabezpečenie podporného opatrenia, 

e) formu poskytovania podporného opatrenia, 

f) odporúčaný rozsah podporného opatrenia. 

Skočiť na začiatok stránky