Zabezpečenie činností na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy

Opis podporného opatrenia

Podporné opatrenie sa zameriava na zmierňovanie alebo odstraňovanie prekážok dieťaťa/žiaka vo výchove a vzdelávaní s cieľom zabezpečiť rozvoj jeho schopností alebo osobnosti a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania prostredníctvom intervencií.

Podporné opatrenie môže byť chápané ako súbor špecificky zameraných výchovno-vzdelávacích činností a odborne poskytovaných aktivít rešpektujúcich potreby detí/žiakov  v školách a školských zariadeniach v nasledovných oblastiach:

 1. Rozvoj a podpora pohybových schopností
 2. Rozvoj a podpora zmyslového vnímania
 3. Rozvoj a podpora kognitívnych schopností
 4. Rozvoj a podpora komunikačnej schopnosti
 5. Rozvoj a podpora sociálno-komunikačných zručností
 6. Rozvoj a podpora emocionality
 7. Rozvoj a podpora sebaobsluhy

Podporné opatrenie sa môže zameriavať na rozvoj a podporu jednej z uvedených oblastí alebo na rozvoj a podporu viacerých oblastí súčasne.

Toto podporné opatrenie sa v školách a školských zariadeniach  môže vykonávať v rámci činností podpornej úrovne prvého až piateho stupňa podľa § 145a ods. 2 písm. c). Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa vykonáva pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec školy a/alebo školský podporný tím. Do činnosti podpornej úrovne prvého stupňa patrí pedagogická intervencia. Činností podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a/alebo  odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Do činností podpornej úrovne druhého stupňa patrí intervencia (§ 131 školského zákona). Intervencie sú integrálnou súčasťou vzdelávacieho programu, podľa ktorého sa uskutočňuje vzdelávanie dieťaťa/žiaka v škole alebo v školskom zariadení.

ROZVOJ A PODPORA POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Podporné opatrenie sa zameriava na rozvoj pohybovej samostatnosti a fyzickej zdatnosti dieťaťa/žiaka.  Jeho súčasťou je okrem stimulácie pohybu aj relaxácia a regenerácia preťažených súčastí pohybového aparátu. Aktivity a činnosti sú spravidla zamerané na oblasť psychomotoriky, motility, mobility a hrubej motoriky (pohyby veľkých svalových skupín, lokomócia, orientácia v priestore, ...), jemnej motoriky – ktorej súčasťou je aj grafomotorika, logomotorika, mimika, oromotorika, vizuomotorika a senzomotorika.

Podporné opatrenie smeruje k deťom/žiakom s oslabením a narušením v oblasti motoriky, pohybovej samostatnosti a fyzickej zdatnosti. 

ROZVOJ A PODPORA ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA

Podporné opatrenie je zamerané na stimuláciu vývinu zmyslového vnímania dieťaťa/žiaka, ale aj elimináciu možných bariér v percepcii a kompenzáciu dôsledkov bariér spojených so zmyslovým vnímaním. Aktivity a činnosti sú spravidla zamerané na rozvoj a podporu konkrétnych zmyslových funkcií – zrakového vnímania, hmatového vnímania, sluchového vnímania, čuchového a chuťového vnímania, vestibulárneho vnímania a propriocepcie.

Podporné opatrenie môže byť v prípade potreby poskytnuté všetkým bez rozdielu – ako pre zdravé deti/žiakov, tak aj pre všetkých jednotlivcov s deficitmi v zrakovom, sluchovom, hmatovom, čuchovom, chuťovom alebo vestibulárnom vnímaní alebo propriocepcii vrátane detí/žiakov s PAS či s viacnásobným postihnutím. 

ROZVOJ A PODPORA KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI

Podporné opatrenie je zamerané na systematický rozvoj a podporu reči, jazyka a komunikácie dieťaťa/žiaka s identifikovanou špeciálnou výchovno-vzdelávacou

potrebou vo všetkých zložkách jazykových spôsobilostí - v hovorenej reči, v písanej reči a čítanej reči.  Aktivity/činnosti zamerané na rozvoj a podporu komunikačnej schopnosti – rozvoj a podporu reči, jazyka a komunikácie sa realizujú spravidla v rámci špecifických vyučovacích predmetov alebo individuálne. 

Podporné opatrenie môže byť poskytované deťom/žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia, ale aj deťom/žiakom, ktorí majú krátkodobé, resp. prechodné poruchy jazyka, reči a/alebo komunikácie.

ROZVOJ A PODPORA KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ

Podporné opatrenie je zamerané na systematický rozvoj a podporu kognitívnych a exekutívnych funkcií detí/žiakov. Obsahovo sa spravidla zameriava na jednu alebo viac z nasledovných oblastí: pamäť, myslenie, pozornosť, schopnosť riešiť problémy, usudzovanie, porozumenie a používanie reči, plánovanie, organizovanie, predstavivosť či priestorovú orientáciu. 

Podporné opatrenie môže byť poskytované deťom/žiakom, u ktorých sa zvyšujú nároky na podporu v danej oblasti alebo v jej jednotlivých častiach, napríklad deťom/žiakom s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, ale aj zmyslovým postihnutím a i.

ROZVOJ A PODPORA SOCIÁLNO-KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 

Podporné opatrenie je zamerané na zapojenie sa dieťaťa/žiaka v čo najväčšej možnej miere do sociálneho prostredia rovesníkov a iných sociálnych skupín a úspešne v nich napĺňať svoje sociálne roly. V rámci opatrenia môžu byť poskytované činnosti/aktivity na stimuláciu sociálnej interakcie dieťaťa/žiaka, podporu a rozvíjanie vzťahov, stimuláciu 

 • sociálnej interakcie dieťaťa/žiaka, podporu a rozvíjanie vzťahov, stimuláciu
 • sociálno-emocionálneho vývinu, praktické používanie komunikačného správania, tréning
 • sociálno-komunikačných zručností, osvojovanie si sociálne prijateľného a prosociálneho
 • správania, korekciu problémového správania, asertívne riešenie konfliktných a záťažových
 • situácií, prácu s kolektívom triedy a pod.

Podporné opatrenie môže byť poskytované deťom/žiakom, u ktorých sa vyskytujú zvýšené nároky na podporu v danej oblasti, ktoré môžu vyplývať z ich zdravotného znevýhodnenia, napríklad z poruchy autistického spektra (ďalej len PAS), z poruchy aktivity a pozornosti, z poruchy správania a iných, ale aj napríklad intelektového nadania.

ROZVOJ A PODPORA EMOCIONALITY

Podporné opatrenie je zamerané na rozvoj emocionality a sociálnych zručností detí/žiakov a má viesť k zlepšeniu nielen v oblasti emocionálnej inteligencie, ale prispievať aj k psychickej pohode, zvýšeniu kvality osobných vzťahov, čo v školskom prostredí vplýva aj na výkon v akademickej oblasti. Aktivity a činnosti môžu byť smerované na stimuláciu rozvoja emocionality, identifikáciu vlastných emócií a ich príčin, uvedomovanie si rozdielov medzi emóciami, myšlienkami a činmi, sebaovládanie (prejavovanie emócií spoločensky žiaducim spôsobom, regulácia emócií a správania sa, schopnosť spracovať negatívne emócie, schopnosť spracovať vlastné  pohnútky, vnútorná motivácia, schopnosť utvárať si pozitívne ciele), vnímanie emócií druhých ľudí, sociálne uvedomenie (empatia, súcit, schopnosť kooperácie), sebaprijatie a podporu budovania pozitívneho sebaobrazu, aplikáciu komplexných programov podporujúcich emocionálne zdravie detí/žiakov.

Podporné opatrenie môže byť poskytované deťom a žiakom, u ktorých sa vyskytujú zvýšené nároky na podporu v danej oblasti, ktoré môžu vyplývať z ich zdravotného znevýhodnenia, aktuálneho zdravotného stavu, nadania, či sociálnych podmienok.

ROZVOJ A PODPORA SEBAOBSLUHY

Podporné opatrenie je zamerané na čo najväčší možný rozvoj sebaobslužných činností a rozvoj autonómie dieťaťa/žiaka. Aktivity a činnosti môžu zahŕňať starostlivosť o vlastné telo – osobnú hygienu, obliekanie a starostlivosť o odevy a obuv, stravovanie vrátane prípravy jedla a udržiavania poriadku v kuchyni, nakupovanie, celkovú údržbu domácnosti a pod. Deti/žiakov, ktorí nie sú schopní realizovať sebaobslužné činnosti nezávisle a samostatne, zapájame do činnosti a aktivít podľa ich možností a vykonávajú aspoň tie aktivity/činnosti, ktoré im ich zdravotné znevýhodnenie alebo ich stav umožňuje.

Podporné opatrenie môže byť poskytované deťom/žiakom s chorobou a zdravotným oslabením, dlhodobo hospitalizovaným deťom/žiakom, dlhodobo pripútaným na lôžko z dôvodu závažnej choroby a pod.

Sprievodný materiál Intervencie s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY).

Cieľová skupina podporného opatrenia

Všetky deti a žiaci podľa potreby, stavu identifikovaných ťažkostí alebo oslabení.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

 • Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. c) školského zákona):
 • materská škola,
 • materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • základná škola,
 • základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • stredná škola,
 • stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo
 • špeciálne výchovné zariadenie.

V rámci podporného opatrenia môžu spolupracovať pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, školský podporný tím.

Podporné opatrenie poskytuje školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia.V školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávajú činnosti aj pedagogickí zamestnanci.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Podporné opatrenie sa môže poskytovať rôznymi formami:

 • individuálne alebo aj skupinovo;
 • v triede dieťaťa alebo žiaka alebo aj mimo nej;
 • mimo svojej kmeňovej triedy a/alebo školy (v inej triede, v špeciálnej triede, v inej škole, v škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami);
 • môže byť  integrálnou súčasťou kombinovaných foriem výučby dieťaťa alebo žiaka;
 • môže prebiehať aj vo výučbe špecifického vyučovacieho predmetu;
 • v materských školách môže byť začleňované do všetkých foriem denných činností,  v rámci intervencií môžu v rôznych kombináciách spolupracovať pedagogickí, odborní zamestnanci školy a školský podporný tím.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia je podľa individuálnych potrieb dieťaťa/žiaka na základe vyjadrenia pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo školského podporného tímu.

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenia: Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka, Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní, Zabezpečenie činností na rozvoj kognitívnej schopnosti

Janko má už dlhodobejšie ťažkosti v učení, ktoré sa zvýraznili v druhom polroku 3. ročníka v bežnej základnej škole. Aj napriek tomu, že príprave na vyučovanie venuje veľa času a snaží sa, jeho výsledky v škole sú slabé, zlyháva takmer vo všetkých predmetoch. Došlo aj ku zmene jeho správania (zvýšená citlivosť, nechuť chodiť do školy) a pridružili sa aj zdravotné problémy.

Rodičia začali hľadať príčiny jeho neprospievania a zmien v správaní a vyhľadali pomoc psychológa v centre poradenstva a prevencie. Ten konštatoval, že príčinou jeho neprospievania nie sú poruchy učenia ani mentálne postihnutie. Vyšetrením však zistil, že príčinou školského neúspechu Janka je s najväčšou pravdepodobnosťou podpriemerná úroveň intelektových schopností. 

Rodič priniesol triednej učiteľke písomné vyjadrenie z centra poradenstva a prevencie k potrebe poskytnúť Jankovi viaceré podporné opatrenia (viď vyššie). Následne rodič požiadal riaditeľa školy o ich poskytnutie. Vzhľadom na to, že riaditeľ školy nemá k dispozícii odborného zamestnanca pre poskytnutie podporného opatrenia na zabezpečenie činností na rozvoj kognitívnych schopností, vo Vyjadrení k poskytnutiu PO uvedie, že poskytnúť môže iba dve z podporných opatrení, a to: doučovanie, cielené učenie a úprava obsahu a hodnotenia.

Skočiť na začiatok stránky