Zabezpečenie diétneho stravovania

Opis podporného opatrenia

Podporné opatrenie poskytuje priestor v zariadeniach školského stravovania aj pre stravovanie deti/žiakov so zdravotnými obmedzeniami tak, aby ich pobyt v školách a školských zariadeniach počas výchovno-vzdelávacieho procesu bol rovnocenný s ostatnými deťmi/žiakmi.           

Diétna strava v zariadení školského stravovania je nevyhnutná pre deti/žiakov s vybranými diagnózami (napr. cukrovka, potravinové alergie, a pod.).

Podávanie diétnej stravy umožní týmto deťom účasť aj na popoludňajších výchovno-vzdelávacích aktivitách, posilní ich socializáciu a má priaznivý vplyv na zamestnanosť ich rodičov.

Deti/žiaci s diétnou stravou majú  v prípade porušenia diéty znížené vnímanie, koncentráciu, zvýšenú agresivitu a pod.

Diétne stravovanie sú rozdelené do 3 skupín na základe 3 druhov diét:

  • šetriaca - pri ochoreniach tráviaceho traktu, pri obezite,
  • diabetická - pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovke,
  • bezgluténová (bezlepková) – pri poruche vstrebávania lepku – celiakii.

Šetriaca diéta sa indikuje pri poruchách tráviaceho systému s dlhodobým priebehom, ktoré si nevyžadujú zmeny v energetickom príjme stravy. Sú to funkčné poruchy žalúdka, funkčná žalúdočná dyspepsia, poruchy sekrécie (hyperacidita), chronický zápal žalúdka, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, niektoré stavy po resekcii žalúdka, chronické ochorenia žalúdka a žlčníka v pokojovom štádiu. Ďalej sem patria horúčkovité stavy a stavy po infarkte myokardu.

Diabetická diéta sa indikuje  predovšetkým diabetikom mladšieho, stredného, vyššieho a pokročilého veku, teda pre väčšinu hospitalizovaných pacientov. Pre diabetikov mladšieho veku alebo s väčšou energetickou spotrebou platí jej modifikácia (prepočet jedálneho lístka na množstvo výmenných sacharidových – chlebových jednotiek).

Bezlepková diéta sa indikuje pacientom s ochorením celiakie a celikálnej sprue, pacientom s poruchou gluténovej intolerancie.

Najčastejšie požiadavky na diétnu stravu:

  • bezgluténová (bezlepková),
  • bezlaktózová,
  • diabetická,
  • antihistamínová.

Pri zabezpečovaní diétneho stravovania v zariadení školského stravovania je potrebné upozorniť, že sa jedná o deti/žiakov, ktorí sú rizikovou skupinou stravníkov a ich stravovanie vyžaduje osobitný prístup s posúdením ošetrujúceho lekára. 
 

Na poskytovanie diétneho stravovania je nevyhnutné zabezpečiť:

 Konštrukčné zabezpečenie:

  • zabezpečiť rekonštrukciu priestorov pre zabezpečenie oddeleného pracovného miesta pre prípravu jedál diétneho stravovania;
  • zabezpečiť materiálne vybavenie priestorov, nákup varných nádob, a pod.

Viac informácii: Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) s účinnosťou od 1. 9. 2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti/žiaci s potravinovou intoleranciou a diagnózou vyžadujúcou diétnu stravu.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje zariadenie školského stravovania (podľa § 145a ods. 2 písm. s) školského zákona) a poskytuje kuchár. 

Forma poskytovania podporného opatrenia

Priamo v zariadení školského stravovania, pri škole, ktorú dieťa/žiak navštevuje, alebo formou spolupráce s iným zariadením školského stravovania formou pravidelného dodávania diétnej stravy.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Na základe odporúčania lekára.

Skočiť na začiatok stránky