Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu zlepšovať vedomosti a zručnosti detí/žiakov.

Účelom opatrenia je vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníka a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov.

Podporné opatrenie je nástrojom na sprostredkovanie kvalitného a dostupného doučovania pre deti/žiakov a vytvorenie podmienok na rozvíjanie  ich spôsobilostí v popoludňajšom čase.

Činnosti v rámci podporného opatrenia sú zamerané na:

 • vyučovacie predmety hlavných vzdelávacích oblastí,
 • všeobecnovzdelávacie predmety,
 • vyučovacie predmety zamerané na odborné vedomosti,
 • vyučovacie predmety zamerané na praktické zručnosti,
 • praktické vyučovanie,
 • vyučovacie predmety podľa rámcového učebného plánu, s dôrazom na profilujúce predmety, alebo
 • na dosahovanie školskej spôsobilosti (v prípade materských škôl SPRIEVODNÉ MATERIÁLY na sprievodný materiál k školskej spôsobilosti).

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti s ťažkosťami s dosahovaním stanovených vzdelávacích štandardov v jednej alebo viacerých vzdelávacích oblastiach, ktoré sa viažu na oblasti školskej spôsobilosti.

Žiaci neprospievajúci z aspoň jedného vyučovacieho predmetu; nehodnotení žiaci z dôvodu dlhodobej neprítomnosti na vyučovaní. Podporné opatrenie je poskytované žiakom:

 • neprospievajúcim z aspoň jedného povinného alebo povinne voliteľného vyučovacieho predmetu na hodnotení na štvrťročnom, polročnom alebo trištvrte ročnom hodnotení;
 • neprospievajúcim z aspoň jedného povinného alebo povinne voliteľného vyučovacieho predmetu na koncoročnom hodnotení;
 • opakujúcim ročník;
 • nehodnoteným z aspoň jedného povinného alebo povinne voliteľného vyučovacieho  predmetu na polročnom alebo koncoročnom hodnotení, ak sa na vyučovacom predmete ospravedlnene  alebo neospravedlnene nezúčastňovali;
 • s výraznými ťažkosťami s dosahovaním stanovených vzdelávacích štandardov v jednej alebo viacerých vzdelávacích oblastiach;
 • s výrazným poklesom úrovne dosahovania stanovených vzdelávacích štandardov v určitom období.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. f) školského zákona):

-           materská škola,

-           materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

-           základná škola,

-           základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

-           stredná škola,

-           stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo

-           špeciálne výchovné zariadenie.

Doučovanie poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ, pedagogický asistent alebo v prípade potreby školský špeciálny pedagóg alebo iné osoby na základe zmluvy. Oprávnená na poskytovanie doučovania je osoba s pedagogickým vzdelaním minimálne bakalárskeho stupňa alebo doplňujúcim pedagogickým štúdiom alebo iná osoba s minimálne bakalárskym vzdelaním v odbore korešpondujúcom s predmetom alebo vzdelávacou oblasťou, ktoré daná osoba doučuje. 

Forma poskytovania podporného opatrenia

Prezenčná alebo dištančná forma prostredníctvom prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. V prípade dištančnej formy sa odporúča žiakovi zabezpečiť materiálno-technickú asistenciu zo strany školy.  Doučovanie sa realizuje mimo vyučovací čas (v poobedných hodinách), individuálne alebo skupinovo v počte 3 - 5 žiakov.

Odporúčanie: V rámci jednej skupiny zaradiť žiakov len z jednej triedy, prípadne z rôznych tried z jedného ročníka.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa /žiaka a podmienkam školy. 

Odporúčaný rozsah je 8 vyučovacích hodín mesačne na 2 klasifikačné obdobia, alebo od koncoročného hodnotenia po komisionálnu skúšku

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenia: Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiakaPoskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní, Zabezpečenie činností na rozvoj kognitívnej schopnosti

Janko má už dlhodobejšie ťažkosti v učení, ktoré sa zvýraznili v druhom polroku 3. ročníka v bežnej základnej škole. Aj napriek tomu, že príprave na vyučovanie venuje veľa času a snaží sa, jeho výsledky v škole sú slabé, zlyháva takmer vo všetkých predmetoch. Došlo aj ku zmene jeho správania (zvýšená citlivosť, nechuť chodiť do školy) a pridružili sa aj zdravotné problémy.

Rodičia začali hľadať príčiny jeho neprospievania a zmien v správaní a vyhľadali pomoc psychológa v centre poradenstva a prevencie. Ten konštatoval, že príčinou jeho neprospievania nie sú poruchy učenia ani mentálne postihnutie. Vyšetrením však zistil, že príčinou školského neúspechu Janka je s najväčšou pravdepodobnosťou podpriemerná úroveň intelektových schopností. 

Rodič priniesol triednej učiteľke písomné vyjadrenie z centra poradenstva a prevencie k potrebe poskytnúť Jankovi viaceré podporné opatrenia (viď vyššie). Následne rodič požiadal riaditeľa školy o ich poskytnutie. Vzhľadom na to, že riaditeľ školy nemá k dispozícii odborného zamestnanca pre poskytnutie podporného opatrenia na zabezpečenie činností na rozvoj kognitívnych schopností, vo Vyjadrení k poskytnutiu PO uvedie, že poskytnúť môže iba dve z podporných opatrení, a to: doučovanie, cielené učenie a úprava obsahu a hodnotenia.

 

Skočiť na začiatok stránky