Zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo so školským zariadením

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je zabezpečenie vhodných foriem komunikácie, ktoré sú odlišné od bežne používaných foriem komunikácie v procese výchovy  a vzdelávania, deťom/žiakom so zdravotným postihnutím, ktorí to potrebujú a vtedy, kedy to potrebujú. Zároveň sem patrí aj poskytnutie tlmočenia z posunkového jazyka do hovoreného jazyka a naopak a/alebo z posunkovanej slovenčiny do hovoreného jazyka. 

Podporné opatrenie Zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo školským zariadením podľa § 145a školského zákona, ods. 2, písm. i) vyžaduje dôkladnú identifikáciu jednotlivých potrieb, schopností, vývinových špecifík a bariér v komunikácii u dieťaťa alebo žiaka so zdravotným postihnutím.

Komunikácia je základom pre budovanie sociálnych vzťahov, pre získavanie, výmenu a odovzdávanie informácií, ale najmä pre realizovanie úspešného procesu výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Prostredníctvom komunikácie sa prijímajú a odovzdávajú nielen informácie a vedomosti, zdieľajú predstavy a názory, ale dieťa alebo žiak sa učí vyjadrovať svoje pocity, potreby a chrániť svoju autonómiu, ale aj rešpektovať priestor druhého človeka.

Dieťa alebo žiak so zdravotným postihnutím má v zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a školského zákona právo na výchovu a vzdelávanie v takých jazykoch, spôsoboch, komunikačných formách a s použitím takých prostriedkov komunikácie, ktoré sú najvhodnejšie pre dané dieťa alebo žiaka. Cieľom je umožniť ich plné a rovnoprávne zapojenie sa do systému výchovy a  vzdelávania a do života spoločnosti.

Komunikácia v školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje hovoreným alebo písaným slovom. Deti alebo žiaci so zdravotným postihnutím potrebujú komunikovať, vzdelávať sa, aj v iných (náhradných alebo doplnkových) formách komunikácie, napr. prostredníctvom posunkového jazyka, Braillovho písma, posunkov, prstových znakov, obrázkov alebo inými vhodnými dorozumievacími/komunikačnými prostriedkami a formami. Pri nesprávnej, neúplnej alebo absentujúcej komunikácii môže dôjsť k nepochopeniu, nedorozumeniam, konfliktom alebo až k problémovému správaniu dieťaťa/žiaka.

Komunikácia s deťmi/žiakmi so zdravotným postihnutím môže byť úspešná zabezpečením osobitných foriem komunikácie v procese výchovy a vzdelávania podľa ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Osobitná forma komunikácie je špecifická forma komunikácie, odlišná od bežne používaných foriem komunikácie. Dieťa alebo žiak so zdravotným postihnutím ju ovláda alebo preferuje a trvale, alebo na určité obdobie ju potrebuje využívať v procese výchovy a vzdelávania na prijímanie a porozumenie informáciám, získavanie vedomostí, osvojovanie si schopností, zručností, návykov a postojov. Prostredníctvom nej vyjadruje aj svoje pocity, potreby a komunikuje s okolím v škole a školskom zariadení.  

Medzi osobitné formy komunikácie zaraďujeme najmä posunkový jazyk, Braillovo písmo, posunkovú komunikáciu, prstové znaky, augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu. Patrí sem aj odzeranie, simultánny preklad, prepis hovoreného slova do písaného textu, titulkovanie, audiokomentáre, zvukové knihy, ľahko čitateľný text (easy to read), prípadne aj ďalšie vhodné špecifické formy, spôsoby a prostriedky komunikácie.    

Pri podpore úspešnosti dieťaťa/žiaka so zdravotným postihnutím vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné myslieť na to, že prvým a najefektívnejším podporným opatrením, ktoré môže deťom/žiakom pomôcť je dôsledné a individuálne uplatňovanie efektívnych a vhodných komunikačných stratégií v každodennej komunikácii s dieťaťom/ žiakom.

Pomocou vhodných komunikačných stratégií pedagóg alebo odborný zamestnanec môže prispôsobiť komunikáciu, komunikačné formy, spôsoby  a prostriedky dieťaťu/žiakovi a dať mu tak najavo, že mu rozumie, že vníma jeho iniciatívu a zároveň ho povzbudzuje k ďalším iniciatívam. Primeranými komunikačnými prostriedkami zisťuje, aké stratégie konkrétnemu dieťaťu/žiakovi vyhovujú a zároveň ich prispôsobuje konkrétnemu dieťaťu/žiakovi. Správne používanie komunikačných stratégií pomáha dieťaťu/žiakovi lepšie sa sústrediť na to, čo počúva, lepšie porozumieť výpovedi hovoriaceho a lepšie vyjadrovať svoje vlastné postoje a myšlienky.

REALIZÁCIA PODPORNÉHO OPATRENIA

ZARIADENIE PORADENSTVA A PREVENCIE  ̶  na základe príslušného zdravotného postihnutia, komunikačnej úrovne dieťaťa alebo žiaka dáva vyjadrenie, v ktorom odporučí podporné opatrenia, odporučí vhodné osobitné formy komunikácie, potrebné špeciálne učebné, korekčné a kompenzačné pomôcky na dosahovanie cieľov komunikácie u dieťaťa/žiaka.

PEDAGOGICKÝ a/alebo ODBORNÝ ZAMESTNANEC  ̶  identifikuje u dieťaťa/ žiaka so zdravotným postihnutím rečovú, jazykovú, komunikačnú a/alebo informačnú bariéru. V procese výchovy a vzdelávania realizuje vhodné formy komunikácie s dieťaťom/žiakom, aplikuje komunikačné stratégie. Je potrebné aby ovládal osobitné formy komunikácie.

ŠKOLA/ŠKOLSKÉ ZARIADENIE  ̶  v zmysle školského zákona zabezpečuje podporné opatrenie. Podľa potreby dieťaťa/žiaka so zdravotným postihnutím môže škola alebo školské zariadenie zabezpečiť podporné opatrenie v spolupráci so zariadením poradenstva a prevencie, prípadne môže zabezpečiť tlmočníka posunkového jazyka alebo iného odborného zamestnanca. Podporné opatrenie je súčasťou školského vzdelávacieho programu a individuálneho vzdelávacieho programu dieťaťa/žiaka.

RODIČ/ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA  ̶  sú informovaní o formách komunikácie s dieťaťom, odporúča sa veľmi úzka spolupráca školy/školského zariadenia s rodičmi/zákonnými zástupcami, zapojenie rodičov/zákonných zástupcov.

POMÔCKY  ̶  špeciálne učebné, korekčné a kompenzačné pomôcky sú veľmi dôležité pri zabezpečovaní osobitných foriem komunikácie.

INÉ PODPORNÉ OPATRENIA  ̶  podporné opatrenie Zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo so školským zariadením je úzko prepojené s ostatnými podpornými opatreniami, najviac so zabezpečením činnosti na rozvoj a podporu komunikačnej schopnosti, jazyka a reči, zmyslového vnímania, sociálno-komunikačných zručností, ale i s úpravou cieľov, metód, foriem a prístupov  vo výchove a vzdelávaní, poskytnutím kompenzačných pomôcok ap.

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY).

Súvisiace legislatívne ustanovenia:

§ 12 ods. 4) školského zákona;

§ 144, ods. 1 písm. e) školského zákona;

§ 144 ods. 2) školského zákona;

§ 144 ods. 3) školského zákona.

 

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti a žiaci so zdravotným postihnutím, ktorí pri komunikácii so školou alebo školským zariadením v procese výchovy a vzdelávania čelia rečovej, jazykovej, komunikačnej a/alebo informačnej bariére z dôvodu zdravotného postihnutia. Stav môže byť spôsobený viacerými poruchami, poškodeniami, obmedzeniami alebo ochoreniami.

Sú to napríklad:

  • deti/žiaci s ťažkým zrakovým postihnutím, ktoré im neumožňuje používať písomnú formu jazyka tak, ako je to bežne zaužívané;
  • nehovoriace deti/žiaci;
  • deti/žiaci, ktorých reč je pre okolie nezrozumiteľná;
  • deti/žiaci, ktorých úroveň expresívnych jazykových schopností nepostačuje na vyjadrenie myšlienok a/alebo komunikačných funkcií;
  • deti/žiaci, ktoré potrebujú podporu vo vývine reči a v komunikácii, najmä podporu rozvoja kognitívnych funkcií vrátane porozumenia komunikácie iných osôb v škole a školskom zariadení.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje :

  • škola
  • školské zariadenie

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický a/alebo odborný zamestnanec školy alebo školského zariadenia. Podľa potreby dieťaťa/žiaka so zdravotným postihnutím môže škola alebo školské zariadenie zabezpečiť podporné opatrenie v spolupráci so zariadením poradenstva a prevencie, prípadne môže zabezpečiť tlmočníka posunkového jazyka alebo iného odborného zamestnanca zabezpečujúceho osobitný spôsob komunikácie

Forma poskytovania podporného opatrenia

Osobitná forma komunikácie alebo tlmočenie sa poskytuje individuálne alebo skupinovo.  

Tlmočenie môže byť zabezpečené z posunkového jazyka do hovoreného jazyka a naopak a/alebo z posunkovanej slovenčiny do hovoreného jazyka a naopak alebo z/do inej vhodnej formy komunikácie. 

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia sa prispôsobuje individuálnym špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám dieťaťa/žiaka so zdravotným postihnutím na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie.

Skočiť na začiatok stránky