Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je podpora pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy u detí/žiakov, ktorých materinský jazyk sa líši od vyučovacieho jazyka školy, ktorú navštevujú a u detí/žiakov, ktorých znalosť vyučovacieho jazyka školy je nižšia ako veku primeraná znalosť vyučovacieho jazyka školy.

Jazyková podpora má deťom/žiakom zabezpečiť rýchlejšie osvojenie si vyučovacieho jazyka školy a následne úspešnejšie absolvovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podporné opatrenie sa netýka bilingválneho vzdelávania podľa § 12 ods. 6  školského zákona.

Podporné opatrenie je možné realizovať rozvíjajúcimi činnosťami a programami.

Činnosti v rámci podporného opatrenia sa sústreďujú na základnú sociálnu komunikáciu dieťaťa/žiaka v spojení s určitým konaním (v bežnej sociálnej komunikácii, v hre). Podpora osvojovania si vyučovacieho (slovenského) jazyka školy sa realizuje integrovane v rámci vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Súčasťou vzdelávacích aktivít je vizualizácia vzdelávacieho obsahu (obrázky, fotografie, obrázkovo-pojmové mapy, miniatúry, reálne predmety a pod.). Podpora sa poskytuje aj pre orientáciu dieťaťa/žiaka v priestore, v režime dňa, v štruktúre úlohy prostredníctvom tematicky zameraných komunikačných kariet, pracovných listov, obrázkov, piktogramov a pod. Uplatňovaný je individuálny a diferencovaný prístup k dieťaťu/žiakovi.

Prostredie školy je jazykovo podnetné z hľadiska dostatočných príležitostí na komunikáciu a na možnosti výberu kníh rôznych žánrov, ktoré sú pre dieťa/žiaka zaujímavé a tematicky príťažlivé. Využívajú sa rozmanité metodiky na podporu jazyka, jazykové, didaktické a spoločenské hry, pomôcky a edukačné publikácie zamerané na podporu reči a jazykových schopností dieťaťa/žiaka určené pre daný vek.

Úprava cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania sa môže realizovať formou rozloženia v rámci stupňa vzdelania, tzn. že pri realizácii výchovy a vzdelávania sa berie ohľad na úroveň doterajších skúseností dieťaťa a/alebo dosiahnutého vzdelania žiaka, ovládanie vyučovacieho jazyka a ďalšie individuálne osobitosti detí/žiakov.

Podporné opatrenie sa pre deti cudzincov a žiakov po ukončení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky realizuje aj formou kurzu vyučovacieho jazyka školy (§ 25 ods. 10, § 146 ods. 3, 6 školského zákona).

Žiaci – cudzinci v národnostných školách a národnostných triedach, ktorí neovládajú slovenský jazyk, postupujú pri osvojovaní si slovenského jazyka spolu s ostatnými žiakmi. V prípade potreby, napríklad keď nastúpia do školy v inom ako 1. ročníku, môžu školy využiť i vyššie zmienené podporné opatrenia na osvojenie si slovenského jazyka.

Sprievodný materiál Možnosti podpory pri osvojovaní si vyučovacieho (slovenského) jazyka školy - slovenský jazyk ako druhý jazyk s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu  (SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY).

Diagnostický nástroj Vstupný test na určenie úrovne ovládania slovenského jazyka pre žiakov, ktorých materinský (prvý) jazyk sa líši od vyučovacieho (slovenského) jazyka školy (súčasť POO K6 R2), je dostupný tu (SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY)

Odporúčané sú ďalšie súvisiace materiály vydané NIVaM (pôvodne Štátnym pedagogickým ústavom):

Cieľová skupina podporného opatrenia

Podporné opatrenie je určené pre deti a žiakov s potrebou podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka, ktorí majú odlišný materinský jazyk od vyučovacieho jazyka školy a ich úroveň ovládania vyučovacieho jazyka na základe realizovanej jazykovej diagnostiky je na tzv. prahovej úrovni (cca na úrovni B1 podľa SERR) a nižšie, alebo pre deti cudzincov podľa § 146 školského zákona.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. e) školského zákona):
-   materská škola,
-   materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
-   základná škola,
-   základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
-   stredná škola,
-   stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem bilingválneho vzdelávania alebo
-   špeciálne výchovné zariadenie.

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ alebo vychovávateľ v špeciálnom výchovnom zariadení. Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická alebo fyzická osoba po získaní akreditácie (§ 146 ods. 6 školského zákona).

Forma poskytovania podporného opatrenia

Podporné opatrenie sa môže realizovať v podobe rozšíreného jazykového vzdelávania v rámci povinného vyučovacieho predmetu, voliteľného vyučovacieho predmetu, kurzu či doučovania so zameraním na osvojovanie si vyučovacieho jazyka.

V prípade, že ide o jazykový kurz, je realizovaný priamo v škole, mimo školy alebo dištančnou formou prostredníctvom dostupných komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí. V prípade dištančnej formy sa odporúča žiakovi zabezpečiť materiálno-technickú asistenciu zo strany školy. Podporné opatrenie sa poskytuje individuálne alebo skupinovo.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa/žiaka a podmienkam školy.

Odporúčaný rozsah jazykovej podpory formou kurzu je 33 hodín ročne pre deti z cieľovej skupiny v predprimárnom vzdelávaní. Na základe výsledkov jazykovej diagnostiky je pre žiakov bez znalosti vyučovacieho jazyka odporúčaný rozsah jazykovej podpory 66 hodín ročne a pre žiakov so základnou úrovňou ovládania vyučovacieho jazyka 33 hodín ročne. Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiak s dostatočnou znalosťou vyučovacieho (slovenského) jazyka (tzv. prahová úroveň) je považovaný za samostatne fungujúceho v rámci školského prostredia, pričom mu je poskytovaná individuálna jazyková podpora podľa jeho potrieb a nárokov vzdelávania.

Podpora žiaka - cudzinca v škole s vyučovacím jazykom slovenským

Žiak – cudzinec je na základe výsledkov jazykovej diagnostiky zaradený do jedného z troch variantov jazykovej podpory.

Žiak bez znalosti slovenského jazyka (komunikačná úroveň 0) je vzdelávaný v rámci intenzívnej jazykovej podpory. Jazyková podpora sa realizuje podľa vzdelávacieho štandardu pre slovenský jazyk ako druhý jazyk – komunikačná úroveň 1 (základný kurz) s minimálnou časovou dotáciou 48 vyučovacích hodín a s odporúčanou časovou dotáciou 200 vyučovacích hodín. Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Žiakovi so základnou úrovňou ovládania slovenského jazyka (približne na komunikačnej  úrovni 1) sa poskytuje jazyková podpora podľa vzdelávacieho štandardu pre slovenský jazyk ako druhý jazyk – komunikačná úroveň 2 (rozširujúci kurz) s minimálnou časovou dotáciou 64 vyučovacích hodín a s odporúčanou časovou dotáciou 150 vyučovacích hodín. Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Žiak s dostatočnou znalosťou slovenského jazyka (tzv. prahová úroveň,) je považovaný za samostatne fungujúceho v rámci školského prostredia, pričom mu je poskytovaná individuálna jazyková podpora podľa jeho potrieb a nárokov vzdelávania. V prípade nedostatočnej znalosti akademického jazyka je odporúčaná jazyková podpora s časovou dotáciou 100 vyučovacích hodín prispôsobená individuálnym jazykovým potrebám žiaka. Podpora je poskytovaná súbežne aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho  jazyka školy

Osemročná Katja prišla na slovenskú základnú školu po tom, čo s matkou museli utiecť pred vojnou. Je to veselé dievčatko, rada sa hrá so stavebnicami a napriek svojej jazykovej bariére sa snaží dohovoriť so spolužiačkami.

Učiteľka zaregistrovala, že Katja nerozumie jej pokynom, nevie odpovedať na kladené otázky ústne ani písomne. Pri hľadaní riešenia danej situácie našla v Katalógu podporných opatrení test a zistila, že jej jazyková úroveň je iba základná. Na základe výsledku testu vydala vyjadrenie na poskytnutie podporného opatrenia zabezpečenie poskytovania kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho  jazyka školy v rozsahu 90 vyučovacích hodín základného kurzu.

Učiteľka toto vyjadrenie predloží riaditeľovi školy, ktorý sa následne vyjadrí k poskytnutiu odporúčaného podporného opatrenia. Keďže v škole sú aj ďalší žiaci s nedostatočnou znalosťou vyučovacieho jazyka školy, riaditeľ predloží zriaďovateľovi školy žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na jazykový kurz. Po pridelení finančných prostriedkov jazykový kurz zabezpečí.

Skočiť na začiatok stránky