Zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností

Opis podporného opatrenia

Cieľom  opatrenia je vytvoriť v školách priestor a podmienky s dlhodobým efektom na rozvoj rôznych oblastí vývinu; na rehabilitáciu, oddych a relaxáciu pod odborným vedením napríklad na bezpodnetový oddych; na stimuláciu zmyslového vnímania; na nadobúdanie zručností spojených s využívaním kompenzačných a špeciálno-edukačných pomôcok. 

Potrebné je  zabezpečiť izolované miestnosti alebo prispôsobiť časti miestností s cieľom vytvorenia priestoru na podporu zmyslového vnímania, elimináciu vnútornej tenzie, uspokojenie vnútorných potrieb dieťaťa/žiaka alebo podporu kognitívnych schopností a manuálnych zručností detí/žiakov.

Miestnosti zamerané na spomínaný účel sú napríklad: 

  • multisenzorické miestnosti;
  • bezpodnetové miestnosti;
  • relaxačný kútik;
  • miestnosti na nadobúdanie zručností spojených s využívaním kompenzačných a špeciálno-edukačných pomôcok;
  • miestnosť pre špeciálneho pedagóga a odborného zamestnanca;
  • miestnosť pre zdravotnú sestru.

 

MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ

 Multisenzorická miestnosť zriadená v škole má slúžiť na poskytnutie pozitívne naladeného prostredia, ktoré má funkciu relaxačnú, poznávaciu a interakčnú. Aktívny, ale aj pasívny pobyt v miestnosti môže pomôcť u dieťaťa/žiaka redukovať stres a stereotypné správanie, znižovať agresívne správanie a formy sebapoškodzovania.

Multisenzorické miestnosti by mali rešpektovať senzorické potreby dieťaťa/žiaka. Môže to byť v zmysle eliminácie (obmedzenia) rušivých podnetov, alebo naopak v zmysle senzorickej stimulácie, ktorá dieťa/žiaka podnecuje, podporuje jeho vývin, aktivizuje ho.

Pobyt v miestnosti je možné využiť aj ako jednu z alternatívnych ciest pri učení sa (alebo poskytovaní intervencie/terapie), keď štandardný spôsob zlyháva, alebo nie je dostatočne efektívny, ako napr. pri objavovaní a hľadaní štýlu učenia a podpory sústredenia sa detí/žiakov a odhaľovaní najvhodnejšieho zmyslového kanálu pre učenie.

Pobytom v multisenzorickej miestnosti je možné u dieťaťa/žiaka ukázať jeho silné stránky, podporiť jeho vnímanie seba a svojho okolia, ukázať mu jeho schopnosť sa učiť a nadobúdať nové skúsenosti a poznatky a tak prirodzenou cestou posilniť jeho sebavnímanie a sebavedomie. Vďaka vybudovaniu pozitívneho sebaobrazu je možné predchádzať  problémovému správaniu či poruchám správania dieťaťa/žiaka alebo eliminovať niektoré prejavy porúch správania alebo problémového správania.

Ďalší typ multisenzorickej miestnosti poskytuje možnosť u dieťaťa/žiaka uspokojiť jeho aktuálne vnútorné potreby a prežívanie, eliminovať u žiaka vnútorné napätie, frustráciu alebo agresiu. Pobytom v miestnosti sa dieťa/žiak učí regulovať svoje prežívanie a správanie.

Miestnosť môže byť samostatne vybavená a izolovaná alebo súčasťou inej miestnosti, napríklad telocvične, avšak s jasne ohraničenou a vymedzenou časťou. Pobyt a vybavenie miestnosti má slúžiť na aktuálne odreagovanie a uspokojenie vnútorných potrieb dieťaťa/žiaka, napríklad formou pohybovej aktivity – v miestností má mať možnosť dieťa/žiak uvoľniť napätie napríklad formou skákania, hádzania lopty/medicinbalu na určené miesto alebo o zem na konkrétnom mieste (výbušnosť, uvoľnenie energie, eliminácia agresívnych prejavov), chodenie cez prekážku, búchanie do určeného predmetu (molitanový valec, malé boxovacie vrece a podobne) a ďalšie. Vybavenie miestnosti nie je vopred určené, je však potrebné pred vstupom do danej miestnosti deti/žiakov alebo dieťa/žiaka upozorniť na pravidlá bezpečnosti, avšak umožniť mu voľný pohyb a odreagovanie sa. Dieťa/žiak má v danej miestnosti pociťovať voľnosť a možnosť uvoľniť nahromadenú energiu a emócie. Pobyt v miestnosti by mal byť jasne vymedzený, úvodným aj záverečným znamením/signálom, totožným pri každom pobyte. Dieťa/žiak by mal byť vopred oboznámený s účelom jednotlivých „stanovíšť“ v miestnosti. V závere pobytu v miestnosti je nevyhnutné zaradiť krátke relaxačné cvičenie, v ktorom dieťa/žiak precíti pocit uvoľnenia a odstránenia napätia a frustrácie.

 

BEZPODNETOVÁ MIESTNOSŤ

Bezpodnetová miestnosť je samostatne zriadená miestnosť, v ktorej by sa malo nachádzať čo najmenej senzorických podnetov. Po vizuálnej aj technickej stránke by mala byť miestnosť čo najjednoduchšia, bez vizuálnych stimulov, podľa možností odhlučnená a mala by pôsobiť jednoducho a príjemne. Dieťa/žiak by mal mať možnosť v miestnosti získať pocit upokojenia a uvoľnenia a mal by mať možnosť oddychu a relaxácie bez zmyslových podnetov. V miestnosti sa môže nachádzať jednoduchý polohovateľný vak, sedací vak alebo iná podložka na ležanie, oddych.

Miestnosť je vhodná na odstránenie negatívnych prejavov hypersenzitivity, agresie alebo neprimeraného správania a oddych bez zmyslových podnetov. . Po zabudovaní akustickej techniky s reproduktormi, môže byť miestnosť využitá aj pri nácviku echolokácie pre nevidiace deti/ žiakov, alebo nácvik komunikácie pre deti/žiakov s poruchou sluchu .

 

RELAXAČNÝ KÚTIK ALEBO RELAXAČNÁ ZÓNA

Relaxačný kútik

Relaxačný kútik by mal tvoriť súčasť triedy, v ktorej prebieha výchova a vzdelávanie. Kútik by mal byť príjemným priestorom, v ktorom sa môže dieťa/žiak upokojiť a relaxovať v prípade, že pociťuje pocit hnevu, smútku, emocionálnej nestability alebo napríklad vyčerpania, alebo má potrebu tráviť chvíľu čas osamote. Pobyt v relaxačnom kútiku okrem odstránenia napätia, únavy a negatívnych pocitov pomáha dieťaťu/žiakovi naučiť sa identifikovať a regulovať vlastné emócie a prežívanie. Dieťa/žiak by mal byť oboznámený s účelom daného priestoru a primerane vedený k jeho využívaniu.

 Relaxačná zóna

Relaxačná zóna by mala tvoriť súčasť školy, napríklad chodby (interiér)  alebo jej areálu (exteriér) a má slúžiť na pasívny aj aktívny odpočinok detí/žiakov. Relaxačná zóna by mala byť príjemným miestom, v ktorom sa môže dieťa/žiak uvoľniť, relaxovať alebo v prípade potreby vo svojom čase mimo vyučovania, napríklad počas prestávky, realizovať kreatívnu činnosť, ktorá mu pomáha v uvoľnení a vychádza z jeho vnútorných potrieb. Relaxačné zóny takisto môžu slúžiť ako miesto na socializáciu detí/žiakov v čase mimo vyučovania. Relaxačná zóna môže poslúžiť aj ako priestor na samoštúdium.

MIESTNOSŤ NA NADOBÚDANIE ZRUČNOSTÍ SPOJENÝCH S VYUŽÍVANÍM KOMPENZAČNÝCH A ŠPECIÁLNO-EDUKAČNÝCH POMÔCOK

Miestnosť na nadobúdanie zručností spojených s využívaním kompenzačných a špeciálno-edukačných pomôcok môže byť súčasťou inej miestnosti, kde však bude presne vymedzený priestor na vykonávanie potrebnej činnosti alebo môže ísť o samostatnú miestnosť. Má slúžiť na individuálnu prácu s dieťaťom/žiakom, ktorý z dôvodu zdravotného znevýhodnenia potrebuje k úspešnému zvládnutiu edukačného procesu využívať špeciálno-edukačné pomôcky. V týchto priestoroch má možnosť individuálnym tempom a za adekvátnej pomoci za použitia kompenzačných pomôcok realizovať konkrétne činnosti spojené s výchovno-vzdelávacím procesom. Vybavenie danej miestnosti má zodpovedať špecifickým potrebám žiakov, ktorí využívajú špeciálno-edukačné pomôcky po priestorovej, organizačnej aj materiálnej stránke.

MIESTNOSŤ PRE ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA

Miestnosť určená na odbornú prácu s deťmi/žiakmi.  Diagnostika, intervencia, terapia a iné odborné činnosti  vyžadujú špecifické prostredie. Špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec pripravia miestnosť podľa konkrétnych potrieb detí/žiakov. Miestnosť môžu využívať na individuálnu, ako aj skupinovú prácu s dieťaťom/žiakom, ako aj ďalšie odborné činnosti súvisiace s intervenciou napr. stretnutia, konzultácie a supervízie rodičov, pedagógov a ďalších zamestnancov školy a iné.

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti/žiaci, pre ktorých je nástrojom dosiahnutia výchovno-vzdelávacích cieľov využitie možností takejto miestnosti alebo časti miestnosti, najmä deti/žiaci so zdravotným znevýhodnením. Pri výbere miestnosti, pomôcok a aktivít realizovaných s dieťaťom/žiakom je nevyhnutné prihliadať na jeho aktuálne potreby a naladenie, pričom je dôležité dieťa/žiaka neprestimulovať množstvom podnetov, ktoré sú mu poskytnuté. 

Multisenzorická miestnosť: pre všetky deti/žiakov, najmä je vhodná pre deti/žiakov so zmyslovou depriváciou, kognitívnym deficitom alebo  detí/žiakov, u ktorých je možné pobytom v senzorickej miestnosti navodiť pocit bezpečia, uvoľnenia a relaxácie.

Bezpodnetová miestnosť: pre deti/žiakov, ktorí v dôsledku hypersenzitivity, prestimulovania, porúch správania alebo v dôsledku iného zdravotného znevýhodnenia pociťujú pocit silnej vnútornej emocionálnej nestability, agresivity, tenzie alebo pociťujú potrebu celkového senzorického a psychomotorického upokojenia. Rovnako pre deti/žiakov, ktorí vyžadujú nácvik priestorovej orientácie, echolokácie, oddych bez zmyslových podnetov.

Relaxačný kútik/relaxačná zóna: pre všetky deti/žiakov, ale najmä deti/žiakov, ktorí potrebujú v dôsledku emocionálnej nestability, vnútornej tenzie alebo vyčerpania priestor na aktívny ale aj pasívny oddych, relaxáciu a uvoľnenie.

Miestnosť na nadobúdanie zručností spojených s využívaním kompenzačných a špeciálno-edukačných pomôcok: pre všetky deti/žiakov, ktorí v dôsledku zdravotného znevýhodnenia potrebujú na prevedenie konkrétnych činností využívať kompenzačné a špeciálno-edukačné pomôcky.

Miestnosť pre zdravotnú sestru vybavenú potrebnými prístrojmi, nábytkom, uzamykateľnými skrinkami: pre všetkých žiakov, ktorí potrebujú jednorazovú alebo opakovanú pomoc zdravotnej sestry na výkon ošetrovateľskej činnosti.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. q) školského zákona)

  • škola,
  • špeciálne výchovné zariadenie.

Realizáciu podporného opatrenia zabezpečuje riaditeľ školy. Riaditeľ školy zabezpečí miestnosť alebo konkrétnu časť miestnosti, ktorú môžu deti/žiaci využívať pod vedením pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo  školského podporného tímu.

Miestnosť špeciálno-pedagogickej podpory si môže škola vytvoriť podľa vlastných možností a potrieb, ktoré identifikuje v spolupráci so zariadením poradenstva a prevencie. 

Forma poskytovania podporného opatrenia

Miestnosť je možné využívať individuálne, alebo skupinovo.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia sa poskytuje podľa individuálnych potrieb dieťaťa/ žiaka na pravidelnej alebo nepravidelnej báze na základe  vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg, odborného zamestnanca školy alebo školského podporného tímu.

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenie: Zabezpečenie úpravy priestorov školy určených na podporu vnímania a nadobúdanie zručností

U Milana, ktorý má diagnostikovaný detský autizmus, sa po nástupe do inej školy (2. ročník)  z dôvodu zmeny bydliska začalo výraznejšie prejavovať sebapoškodzovanie, ale zvýraznilo sa aj agresívne správanie voči spolužiakom.

Rodičia požiadali triedneho učiteľa o riešenie tejto situácie. Keďže škola má zamestnaného školského psychológa, ten v rámci svojej odbornej činnosti a po konzultácii so špecializovaným centrom poradenstva a prevencie, ktorého je Milan klientom, odporučil   na získanie pocitu upokojenia, uvoľnenia a regulácie emócií hnevu pobyt v bezpodnetovej miestnosti a poskytnutie podporného opatrenia: zabezpečenie úpravy priestorov školy určených  na podporu vnímania.

Riaditeľ školy po prehodnotení priestorových a finančných podmienok školy vydal vyjadrenie na zabezpečenie odporúčaného podporného opatrenia. Na vybudovanie tejto miestnosti využil už existujúci vhodný priestor, napríklad upravil a prispôsobil pre potreby Milana priestor, kde boli uložené pracovné pomôcky.  

 

Skočiť na začiatok stránky