Zabezpečenie vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo vo vzdelávacej oblasti vo vyššom ročníku

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je, aby škola pre žiaka, ktorý presahuje stanovený vzdelávací štandard v danom predmete alebo vzdelávacej oblasti alebo odbore štúdia, zabezpečila možnosť navštevovať predmet vo vyššom ročníku.

Žiakom s nadaním je potrebné vo výchovno-vzdelávacom procese zabezpečiť taký prístup, ktorý umožní realizovať a rozvinúť ich potenciál, a tým obohatiť ich osobnosť.

U žiakov je významný individuálny prístup, aplikácia špeciálnych metód a upravené kurikulum (obsah učiva jednotlivých predmetov sa rozširuje, prehlbuje a obohacuje), ako aj úprava organizačných foriem. Špecifikum žiakov spočíva v možnosti ich vyššieho zaťaženia, prehlbovanie a rozširovanie učiva.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním je primárne dôležité rozvíjať ich dispozície a intelektovú kapacitu, ale zároveň je pritom nevyhnutné zohľadňovať ich osobnostné, sociálne a emocionálne aspekty špecifického vývinu.

Žiaci s intelektovým nadaním nepotrebujú na splnenie vzdelávacích štandardov toľko času ako žiaci bez intelektového nadania, preto je možné rozšírenie vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov súvisiacich s ich intelektovým nadaním.

Žiaci s intelektovým nadaním môžu absolvovať niektoré vyučovacie predmety vo vyššom ročníku.

Ak je predpoklad, že žiak s intelektovým nadaním absolvuje viacero ročníkov počas jedného školského roka, alebo že absolvuje jeden či viac predmetov vo vyššom ročníku, triedny učiteľ v spolupráci s ďalšími učiteľmi vypracuje IVP, v ktorom naplánuje organizáciu vzdelávania žiaka tak, aby mohol absolvovať viacero ročníkov v priebehu jedného školského roka, respektíve v ktorom naplánuje organizáciu vzdelávania žiaka. IVP môže zahŕňať aj úpravu učebného plánu žiaka.

Absolvovanie viacerých ročníkov počas jedného školského roka škola organizačne zabezpečí formou individuálnych konzultácií so žiakom alebo návštevou jednotlivých vyučovacích hodín vo viacerých ročníkoch.

Pri absolvovaní viacerých ročníkov počas jedného školského roka žiak nevykonáva komisionálne skúšky, ale je priebežne hodnotený z jednotlivých vyučovacích predmetov.

Absolvovanie jedného predmetu alebo viacerých predmetov vo vyššom ročníku vyžaduje úspešné vykonanie komisionálnej skúšky z príslušného predmetu alebo predmetov.

Žiakovi po absolvovaní viacerých ročníkov v priebehu jedného školského roka vydá škola vysvedčenie za každý ročník zvlášť.

Okrem základných poznatkov sa žiaci učia akcelerované učivo (ktoré je obsahovo vo vyšších ročníkoch), ale aj obohacujúce, rozširujúce a prehlbujúce učivo.

Uvedené osobitosti vzdelávania žiaka musia byť realizované prostredníctvom IVP.

Využívajú sa pritom moderné aktivačné metódy, prvky integrovaného tematického vyučovania, projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, kooperatívne učenie, skupinové vyučovanie, brainstorming a pod. Zároveň je  vhodné  viesť žiakov k systematickému riešeniu problémových tvorivých úloh, abstraktnému mysleniu, riešeniu úloh vlastnou prácou, samostatnému štúdiu (objavovaním, experimentovaním, schopnosťou zbierania  a spracovávania informácií), sebahodnoteniu. Angažovanie žiaka má sekundárne preventívny charakter voči prejavom problémového správania.

Cieľová skupina podporného opatrenia

Podporné opatrenie je určené pre žiakov s intelektovým nadaním.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. h) školského zákona):

-           základná škola,

-           základná škola pre žiakov s nadaním,

-           stredná škola alebo

-           stredná škola pre žiakov s nadaním.

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Podporné opatrenie sa poskytuje priebežne v celom výchovno-vzdelávacom procese.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám žiaka a podmienkam školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie.

Skočiť na začiatok stránky