Poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je stimulovať aktivitu dieťaťa/žiaka a zvyšovať jeho motiváciu v učení sa využívaním špeciálnych edukačných publikácií (v printovej, zvukovej, elektronickej alebo inej forme, napríklad v reliéfno-bodovom písme) a špeciálnych kompenzačných pomôcok.
Podporné opatrenie Poskytnutie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok; sa poskytuje podľa § 145a ods. 2 písm. p) školského zákona.

ŠPECIÁLNE EDUKAČNÉ PUBLIKÁCIE
Napomáhajú dosahovať ciele výchovno-vzdelávacieho procesu využitím osobitnej formy komunikácie (viac popísanej v sprievodnom materiáli k PO Zabezpečenie osobitných foriem komunikácie dieťaťa so zdravotným postihnutím alebo žiaka so zdravotným postihnutím so školou alebo so školským zariadením), ktorou môže byť napríklad: 

 • Braillovo písmo, bodová či reliéfna grafika;
 • implementácia posunkového jazyka;
 • prepis hovoreného slova do písaného textu;
 • titulkovanie;
 • poskytnutie textu v písomnej forme (prezentácia, poznámky);
 • alternatívna a augmentatívna komunikácia;
 • audiokomentáre a iné elektronické formy;
 • edukačné publikácie vytvárané pre deti/žiakov, ktoré rešpektujú princípy ľahko čitateľného textu.

V prípade, že sú rodičia alebo zákonní zástupcovia detí/žiakov limitovaní v čítaní, odporúča sa  aj v písomnej komunikácii dodržiavať pravidlá ľahko čitateľného textu a ľahko zrozumiteľných informácií, čím sa zabezpečí spolupráca s rodinou a dieťaťu alebo žiakovi vytvorí priestor na aktívne zapojenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu s podporou rodiny, čo zvýši jeho motiváciu k učeniu.
Edukačné publikácie s doložkou MŠVVaŠ SR sú určené pre materské školy a školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie (základné a stredné školy). Školy majú pre deti/žiakov dostupné rôzne druhy edukačných publikácií: učebnice, pracovné zošity, učebné texty, digitálne edukačné publikácie, či e-knihy. Každá škola si môže podľa svojho zamerania vybrať edukačné publikácie z Registra edukačných publikácií MŠVVaŠ SR na daný školský rok, ktorý je dostupný online na webovom sídle MŠVVaŠ SR. Najčastejšie sa používajú šlabikáre a učebnice na rozvoj jazykových kompetencií. Zvlášť sú šlabikáre a učebnice pre žiakov s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, pre žiakov s poruchami zraku, sluchu a i. Dostupné sú učebnice pre základné školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, v ktorých je implementovaný posunkový jazyk, učebnice v prepise do Braillovho písma pre žiakov so zrakovým postihnutím a i. 

ŠPECIÁLNE UČEBNÉ A KOMPENZAČNÉ POMÔCKY 

Cieľom je zabezpečiť prekonanie bariér pri dosahovaní optimálneho výsledku vo výchovno-vzdelávacom procese  efektívne a samostatne,  umožniť dieťaťu/žiakovi zažívať úspech pri nadobúdaní vedomostí, zručností a spôsobilostí a eliminovať potrebu ďalšej asistencie zo strany okolia. 

Špeciálne učebné pomôcky prispievajú k samostatnosti, pochopeniu a dosiahnutiu  výchovno-vzdelávacích cieľov deti a žiakov. Môžu byť vyrobené priamo na mieru pre dieťa/žiaka, alebo sú vyrobené sériovo, vychádzajúc z dlhoročnej pedagogickej praxe, so zámerom cielene a systematicky prispieť ku konkrétnemu výchovno-vzdelávaciemu cieľu. Mnohé špeciálne učebné pomôcky zastávajú najmä kompenzačnú funkciu (nahrádzajú obmedzenú alebo absentujúcu modalitu percepcie inou).  

Kompenzačné pomôcky nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie príslušného orgánu. Kompenzujú dôsledky nedostatku, poškodenia alebo straty funkcie alebo orgánu. Zvyšujú samostatnosť a nezávislosť detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Téma špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok je rozpracovaná v Metodike špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok. (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY)
Z pohľadu rôznych potrieb detí/žiakov, alebo potrieb rôznych skupín detí/žiakov  sa v tejto publikácii špeciálne učebné a kompenzačné pomôcky členia na univerzálne pomôcky a úpravy a špecifické špeciálno-edukačné a kompenzačné pomôcky. 

Univerzálne pomôcky a úpravy –  napomáhajú  deťom/žiakom  pri dosahovaní konkrétnych výchovno-vzdelávacích, zväčša krátkodobých, cieľov. Sú to aj bežné edukačné pomôcky, ktoré však deti/žiaci so zdravotným znevýhodnením  používajú vo väčšom množstve alebo častejšie. Patria sem aj úpravy prostredia a prispôsobenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré zlepšia prístupnosť nielen z pohľadu mobility, ale aj prístupu k informáciám.
Univerzálne pomôcky a úpravy sa pre konkrétne dieťa/žiaka zvyčajne využívajú dočasne na preklenutie vývinového obdobia, v ktorom je potreba oslabenú funkciu cielene rozvíjať. Výnimkou je využitie univerzálnej pomôcky/úpravy pre tie deti/žiakov, ktorí vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie potrebujú jej trvalé využívanie. Príkladom sú bezbariérové vstupy do budovy, ktoré budú deti/žiaci s narušenou hybnosťou dolných končatín potrebovať počas celej školskej dochádzky, ale sú nápomocné aj pre deti/žiakov s ťažkosťami v oblasti vizuo-motorickej koordinácie, ktoré sú bežné u žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, poruchami učenia, či zrakovým postihnutím. Pre týchto žiakov je bezbariérový vstup vhodný najmä na začiatku školskej dochádzky.  
Univerzálne pomôcky sa v publikácii členia na Úpravy a usporiadanie prostredia, Základné materiálne a didaktické pomôcky, Pomôcky na rozvoj elementárnej gramotnosti, Knihy a edukačné publikácie a Technicko-didaktické pomôcky.

Špecifické pomôcky – sú určené pre špecifickú skupinu detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením , sú používané dlhodobo, často slúžia na plnenie dlhodobých výchovno-vzdelávacích cieľov. Spravidla sú to konkrétne kompenzačné pomôcky a pomôcky pri rozvoji nadania. 
Zaraďujeme sem aj podporné technológie (nazývané aj asistenčné technológie)  – ide o také druhy alebo skupiny technických pomôcok, ktoré používajú ľudia so zdravotným znevýhodnením a pomáhajú im v ich každodennom živote.     
Špecifické pomôcky sú v publikácii členené na šesť skupín   Kompenzácia porúch zrakových funkcií, Kompenzácia porúch sluchových funkcií, Kompenzácia porúch telesných funkcií a pohybovej schopnosti, chorých a zdravotne oslabených, Kompenzácia narušenej komunikačnej schopnosti, Kompenzácia porúch kognitívnych funkcií, Rozvoj všeobecného intelektového nadania a kompenzácia deficitov čiastkových funkcií.

Pri výbere pomôcok je potrebné prihliadať predovšetkým na motiváciu dieťaťa/žiaka pre danú oblasť, jeho záujmy. Dieťa/žiak by mal byť vnútorne motivovaný na prácu s danou pomôckou, prípadne mať možnosť výberu (napr. ak skôr skončí úlohy na hodine, môže si vybrať niektorú z logických hier). Je napríklad potrebné zvážiť výber pomôcky aj v súvislosti s formou výchovy a vzdelávania. Avšak žiaci ani v najlepšie vybavenej škole a triede nemusia dosahovať dobré výsledky. Samotné pomôcky sú iba jedným z „prvkov“ výchovno-vzdelávacieho procesu, a spravidla pomocným prostriedkom pre nadobúdanie vedomostí (obsahu vzdelávania).
Súvisiace legislatívne ustanovenia:

 • § 95 ods. 4 školského zákona
 • § 131 ods. 5 písm. g) školského zákona
 • § 131 ods. 6 písm. h) školského zákona
 • § 144, ods. 1 písm. e) školského zákona
 • § 144 ods. 2) školského zákona
 • § 144 ods. 3) školského zákona
 • § 12 vyhláška 223/2022 Z. z. o základných školách;
 • § 16 vyhláška 224/2022 Z. z. o strednej škole;
 • Vyhláška 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY)

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti/žiaci, pre ktorých je nástrojom k dosiahnutiu cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu konkrétna kompenzačná a špeciálna edukačná pomôcka, ako aj špeciálne edukačné publikácie. Spravidla ide o deti/žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. p) školského zákona):

 • materská škola,
 • materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • základná škola,
 • základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • stredná škola,
 • stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo
 • špeciálne výchovné zariadenie.

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ, pedagogický asistent alebo školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo školský podporný tím.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Po zabezpečení špeciálnej edukačnej publikácie či kompenzačnej  pomôcky je nutné dieťa/žiaka zaučiť ako efektívne, bezpečne a podľa možnosti samostatne s publikáciou či pomôckou narábať. V niektorých situáciách môže byť nutná aj komunikácia a poučenie pre zákonných zástupcov.  

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia je krátkodobý alebo dlhodobý (na pravidelnej báze) podľa individuálnych potrieb daného dieťaťa/žiaka na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, pedagogického zamestnanca v kategórii školský špeciálny pedagóg, odborného zamestnanca školy alebo školského podporného tímu.  

Skočiť na začiatok stránky