Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia   zameraného na poskytovanie výchovy, vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní je individuálne podporiť a prispôsobiť vyučovanie. Sprievodný materiál, ktorý je súčasťou tohto opatrenia, kladie dôraz na právo žiaka na výchovu a vzdelávanie,  rešpektujúce jeho individuálne potreby, schopnosti, nadanie a zdravotný stav.

Podporné opatrenie sa zakladá na § 145a ods. 2 písm. b) školského zákona, vyžaduje dôkladnú identifikáciu a pochopenie potrieb, schopností a vývinových špecifík jednotlivých žiakov. Spolupráca medzi pedagogickými zamestnancami, školským podporným tímom, rodinami, zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadenia poradenstva a prevencie a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami je nevyhnutná.

Úpravy obsahu výchovy a vzdelávania sú zámerne a systematicky navrhované na podporu a rozvoj žiakov, pričom ich cieľom je posilniť a podporovať schopnosti žiakov. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov je nástrojom, ktorý motivuje žiakov k sebahodnoteniu a zlepšeniu výkonu. Sprievodný materiál zdôrazňuje možnosti prispôsobenia hodnotenia, s cieľom podpory schopností žiakov, ich komplexného rozvoja a zároveň zapojenia do výchovno- vzdelávacieho procesu.

PO Poskytovanie výchovy a vzdelávania obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaní, je členené na základe možných vývinových a psychosociálnych oslabení žiaka. Oslabením sa rozumie znížená schopnosť, zručnosť alebo funkčnosť napríklad vykonávať pohyb, sústrediť sa, zmyslovo prijímať a spracúvať informácie a podobne. Oslabenie môže byť zapríčinené trvalými alebo dočasnými zmenami vo vývine žiaka ale aj vplyvom traumy či nepriaznivej a ťažkej životnej situácie. Dané oslabenie môže mať pritom dočasný alebo aj trvalý charakter.

Jednotlivé “oslabenia” sú diferencované  do oblastí:

 • pohybových schopností,
 • zmyslového vnímania,
 • kognitívnych schopností a exekutívnych funkcií,
 • komunikačnej schopnosti, jazyka a reči,
 • sociálno-komunikačných zručností,
 • emocionality,
 • sebaobsluhy a autonómie.

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v edukačnom procese je nástrojom, ktorým žiaka prirodzene motivujeme k sebahodnoteniu, ale aj k vyššiemu výkonu. Sprievodný materiál poukazuje na možnosti prispôsobenia hodnotenia tak, aby bolo žiakom umožnené rozvíjať ich schopnosti, zručnosti a celú osobnosť a zároveň sa cítili podporovaní a zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu. Hodnotenie je zakotvené v školskom zákone a škola má systém hodnotenia uvedený v školskom vzdelávacom programe.

Hlavným cieľom podporného opatrenia je:

 • poskytovať individualizovanú podporu a prispôsobenie  vyučovania, s cieľom zabezpečenia optimálneho prostredia pre výchovu a vzdelávanie a rozvoj každého žiaka;
 • zabezpečiť, aby sa všetci žiaci cítili prijatí, podporovaní a aby sa im poskytla primeraná príležitosť rozvíjať svoj maximálny potenciál;
 • reflektovať právo žiaka na inkluzívnu výchovu a vzdelávanie a individuálny prístup rešpektujúci jeho rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav;
 • prispievať k vytvoreniu takého prostredia, ktoré podporuje rozvoj, výchovu a vzdelávanie každého žiaka, rešpektuje jedinečnosť žiaka a prispôsobuje sa jeho potrebám.

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY

Odporúčané sú ďalšie súvisiace materiály vydané NIVaM:

 • Intervencie (Činnosti na rozvoj pohybovej schopnosti, zmyslového vnímania, komunikačnej schopnosti, kognitívnej schopnosti, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy). (SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY)
 • Poskytovanie špeciálnych edukačných publikácií a kompenzačných pomôcok. (SPRIEVODNÉ METODICKÉ MATERIÁLY)

Cieľová skupina podporného opatrenia

Cieľovou skupinou sú žiaci s krátkodobým alebo dlhodobým oslabením v oblasti pohybových schopností, zmyslového vnímania, kognitívnych schopností a exekutívnych funkcií, v oblasti komunikačnej schopnosti, jazyka a reči, sociálno-komunikačných zručností, emocionality a sebaobsluhy a autonómie.

Všeobecne platné princípy a prístupy inkluzívneho vzdelávania sa uplatňujú v primárnom, nižšom sekundárnom a sekundárnom vzdelávaní. Jednotlivé inkluzívne princípy a prístupy je však možné uplatňovať aj v predprimárnom vzdelávaní, primerane a s ohľadom na špecifiká predškolského veku.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. b) školského zákona):

 • škola,
 • školské výchovno-vzdelávacie zariadenie alebo
 • špeciálne výchovné zariadenia.

Podporné opatrenie poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ alebo pedagogický asistent alebo pedagogický zamestnanec v kategórii  vychovávateľ v špeciálnom výchovnom zariadení.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Podporné opatrenie sa realizuje individuálne, podľa potrieb žiaka v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak si to vyžaduje situácia po uvážení sa podporné opatrenie môže realizovať skupinou formou s prihliadnutím na potreby konkrétneho žiaka (napr. pri hodnotení žiaka v rámci skupinovej práce).

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia sa poskytuje podľa individuálnych potrieb žiaka na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie.

PO je zamerané na úpravy obsahu v zmysle individualizácie, flexibility, motivačného charakteru pre žiaka a možnosti alternatív pre potreby každého žiaka. Miera redukcie obsahu vzdelávania je uvedená v IVP konkrétneho žiaka.

MODELOVÁ SITUÁCIA

Podporné opatrenia: Zabezpečenie doučovania alebo cieleného učenia na dosiahnutie najvyššieho individuálneho kognitívneho potenciálu dieťaťa alebo žiaka, Poskytovanie výchovy a vzdelávania na základe úpravy obsahu výchovy a vzdelávania a hodnotenia výsledkov dosiahnutých deťmi alebo žiakmi vo výchove a vzdelávaníZabezpečenie činností na rozvoj kognitívnej schopnosti

Janko má už dlhodobejšie ťažkosti v učení, ktoré sa zvýraznili v druhom polroku 3. ročníka v bežnej základnej škole. Aj napriek tomu, že príprave na vyučovanie venuje veľa času a snaží sa, jeho výsledky v škole sú slabé, zlyháva takmer vo všetkých predmetoch. Došlo aj ku zmene jeho správania (zvýšená citlivosť, nechuť chodiť do školy) a pridružili sa aj zdravotné problémy.

Rodičia začali hľadať príčiny jeho neprospievania a zmien v správaní a vyhľadali pomoc psychológa v centre poradenstva a prevencie. Ten konštatoval, že príčinou jeho neprospievania nie sú poruchy učenia ani mentálne postihnutie. Vyšetrením však zistil, že príčinou školského neúspechu Janka je s najväčšou pravdepodobnosťou podpriemerná úroveň intelektových schopností. 

Rodič priniesol triednej učiteľke písomné vyjadrenie z centra poradenstva a prevencie k potrebe poskytnúť Jankovi viaceré podporné opatrenia (viď vyššie). Následne rodič požiadal riaditeľa školy o ich poskytnutie. Vzhľadom na to, že riaditeľ školy nemá k dispozícii odborného zamestnanca pre poskytnutie podporného opatrenia na zabezpečenie činností na rozvoj kognitívnych schopností, vo Vyjadrení k poskytnutiu PO uvedie, že poskytnúť môže iba dve z podporných opatrení, a to: doučovanie, cielené učenie a úprava obsahu a hodnotenia.

 

Skočiť na začiatok stránky