Prevencia na podporu fyzického zdravia, duševného zdravia a prevencia výskytu rizikového správania

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je systematicky posilňovať schopnosti detí/žiakov, ktoré majú priamy vplyv na ich optimálny zdravý vývin a formovanie primeraných postojov v oblasti fyzického a duševného zdravia a vedú k znižovaniu prejavov a výskytu rizikového správania. Cieľom opatrenia je tiež predchádzanie vzniku poruchy duševného a fyzického zdravia u detí/žiakov prostredníctvom realizovania podporných aktivít zameraných na rozvoj ich subjektívnej pohody (psychickej, sociálnej a fyzickej).

    Prevenciu možno rozdeliť nasledovne:

  • univerzálna prevencia, ktorá je zameraná na bežnú populáciu;
  • selektívna prevencia, ktorá je zameraná na detí/žiakov so zvýšenými nárokmi na podporu;
  • indikovaná prevencia, ktorá je zameraná na predchádzanie sekundárnych porúch a komplikácií u rizikových detí/žiakov.

 Programy a aktivity na podporu fyzického zdravia sa zameriavajú na podporu primeranej fyzickej kondície dieťaťa alebo žiaka, zdravého životného štýlu, starostlivosti o fyzické zdravie a bezpečnosti.

Programy a aktivity na podporu duševného zdravia a psychickej odolnosti sa zameriavajú najmä na posilnenie úspešnej adaptácie dieťaťa/žiaka na školu, posilnenie schopnosti sebapoznania a sebahodnotenia, schopnosti kritického myslenia, schopnosti úspešne aplikovať stratégie zvládania, schopnosti asertivity, rozvíjanie pozitívnych vzťahov so spolužiakmi a ostatnými účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu a posilnenie schopnosti zvládať psychicky náročné situácie (napríklad rovesnícky konflikt, medzigeneračný konflikt, vyrovnanie sa s úspechom/neúspechom a podobne).  

Programy a aktivity na prevenciu rizikového správania sa zameriavajú na formovanie žiaduceho  postoja dieťaťa/žiaka k rizikovému správaniu, v prípade výskytu rizikového správania aj na eliminovanie/odstránenie jeho prejavov. Významný priestor sa venuje najmä programom zameraným na prevenciu šikany (vrátane kyberšikany), verbálneho a fyzického násilia, extrémistických postojov, užívania omamných a návykových látok a podobne.

 

Sprievodný materiál s bližšími informáciami k podpornému opatreniu je dostupný tu (SPRIEVODNÉ MATERIÁLY)

Sprievodný materiál je prehľadom aktivít v rámci poskytovania prevencie.

Cieľová skupina podporného opatrenia

Všetky deti/žiaci školy a školského zariadenia.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. t) školského zákona):

-škola alebo

-školské zariadenie.

Poskytovanie realizuje školský podporný tím, odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec zariadenia poradenstva a prevencie alebo externý subjekt.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Základné rozdelenie metód prevencie v škole podľa objektu:

  • individuálne (napr. inštruktáž, rozhovor, konzultácia);
  • skupinové (napr. prednáška, kvíz, diskusia, beseda, panelová diskusia, inscenačné metódy);
  • hromadné (v školskom prostredí napr. školský rozhlas, školský časopis).

Základné rozdelenie metód prevencie v škole podľa formy:          

  • metódy hovoreného slova (napr. prednáška, diskusia, rozhovor, beseda, audionahrávky);
  • metódy tlačeného slova  (napr. leták, heslo, plagát, článok, brožúra, časopis);
  • multimediálne metódy (napr. video, film).

Preventívne aktivity môžu mať rôzny charakter (napr. informatívny, zážitkový). Medzi najúčinnejšie aktivity patria spravidla aktivity zážitkového charakteru.

V rámci výskumov v oblasti efektívnosti preventívnych intervencií sa ukázalo, že mnohé aj často používané aktivity nie sú efektívne a niekedy môžu mať dokonca opačný účinok. Zásady efektívnej preventívnej činnosti možno nájsť rozpracované napr. v Štandardoch odborných činností - Prevencia rizikového správania (VÚDPaP, 2022).

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa/žiaka a podmienkam školy alebo školského zariadenia. 

Skočiť na začiatok stránky