Skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Opis podporného opatrenia

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti.

Na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia MŠVVŠ SR poskytuje školám príspevok.

Podľa § 4e ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa príspevok poskytuje podľa počtu žiakov zo SZP, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na:

  1. osobné náklady pedagogického asistenta alebo sociálneho pedagóga;
  2. vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami;
  3. účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 6 školského zákona (škola alebo školské zariadenie môže organizovať výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalšie aktivity po informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom žiaka);
  4. výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach;
  5. zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia;
  6. príplatok za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia;
  7. zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa osobitného predpisu.

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, v ktorej sa vzdeláva viac ako 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 % z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP pre základnú školu na osobné náklady pedagogického asistenta pre žiakov zo SZP alebo sociálneho pedagóga.

§ 4e ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z. bol zákonom č. 182/2023 Z. z. nahradený novým ustanovením  § 4e Príspevok na podporné opatrenia. Finančné prostriedky na príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 4e ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z. sa poskytujú do 31. augusta 2024.

Finančné prostriedky na príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa § 4e zákona č. 182/2023 Z. z. sa poskytujú od 1. septembra 2024. Finančné prostriedky budú poskytnuté školám a školským zariadeniam podľa metodiky prideľovania finančných prostriedkov zverejnenej na webovej stránke Financovanie podporných opatrení.

Cieľová skupina podporného opatrenia

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. g) školského zákona):

-           škola alebo

-           školské zariadenie

Prostredníctvom príspevku riaditeľ školy zabezpečí pôsobenie pedagogického asistenta alebo sociálneho pedagóga v triede, kde sa vzdelávajú žiaci zo SZP.

Forma poskytovania podporného opatrenia

Finančný príspevok na úhradu nákladov uvedených v opise PO.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

V zmysle platnej legislatívy do 31.8.2024 a následne od 1.9.2024 podľa metodiky k financovaniu PO.

Skočiť na začiatok stránky