Činnosť na podporu predchádzania ukončenia školskej dochádzky v nižšom ako poslednom ročníku základnej školy alebo strednej školy

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je poskytnúť žiakovi v riziku takú podporu, aby  bola naplnená jeho potreba úspechu s ohľadom na jeho špecifiká a eliminovať tak predčasné ukončenie školskej dochádzky. Ak sa podarí poskytnúť podporu a zdroje, ktoré sú potrebné pre úspešné dokončenie vzdelávania, môžeme pomôcť zvýšiť pravdepodobnosť, že žiak zostane v škole a dosiahne svoj plný potenciál.   

Skorší odchod zo školy nielenže pripravuje jednotlivcov o príležitosti na osobný rast, ale tiež obmedzuje ich šance viesť úspešný a plnohodnotný život. Na riešenie tohto problému je možné realizovať celý rad aktivít na podporu prevencie pred ukončením školskej dochádzky pred posledným ročníkom základného alebo stredoškolského vzdelania. Zapojením študentov, rodičov, pedagógov a širšej komunity môžeme vytvoriť prostredie, ktoré podporuje angažovanosť, motiváciu a odolnosť a v konečnom dôsledku zaisťuje, že každý žiak dosiahne úplné vzdelanie.  

Príčiny predčasného ukončenia školskej dochádzky: 

K predčasnému ukončeniu školskej dochádzky prispieva množstvo faktorov, ktoré sa často zložitým spôsobom prelínajú. Niektoré z kľúčových príčin zahŕňajú: 

Socioekonomické faktory: Ekonomická deprivácia, chudoba a obmedzený prístup k zdrojom vytvárajú bariéry pre vzdelávanie. Rodiny, ktoré sa snažia uspokojiť základné potreby, môžu uprednostniť okamžité ekonomické prežitie pred dlhodobými investíciami do vzdelávania svojich detí. 

Ťažkosti v učení: Žiaci, ktorí majú problémy s učením sa alebo čelia problémom pri udržiavaní kroku v učení s ostatnými spolužiakmi v triede, môžu byť sklamaní zo svojho výkonu. To môže viesť k frustrácii a nedostatku motivácie, čo v konečnom dôsledku môže viesť k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. 

Osobné problémy: Nestabilné rodinné prostredie, domáce konflikty alebo nedostatočná emocionálna podpora môžu výrazne ovplyvniť pohodu a vzdelávací výkon žiaka. Tieto vonkajšie faktory môžu viesť k zvýšenej absencii, zníženej sústredenosti a nakoniec k školskému neúspechu. 

Nedostatok záujmu: Keď žiaci nevidia relevantnosť (zmysel) svojho vzdelania pre svoje budúce ciele a ambície, keď sa rodina nezaujíma o ich vzdelávanie, môžu stratiť záujem o štúdium. Absencia praktických a pútavých vzdelávacích stratégii môže taktiež prispieť k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. 

Podľa správy Inštitútu vzdelávacej politiky v oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania boli za najviac ohrozené skupiny identifikované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti so zdravotným znevýhodnením.  Deti so znevýhodneným majú nižšiu zaškolenosť v materských školách, horšie výsledky v medzinárodných a domácich testovaniach, viac opakujú ročník a vo väčšej miere predčasne ukončujú školskú dochádzku. Ukončenie školskej dochádzky v nižšom, ako poslednom ročníku základnej alebo strednej školy je problém, ktorý môže mať negatívne dôsledky na celý ďalší život žiaka. Z toho dôvodu je veľmi dôležité venovať pozornosť prevencii a podpore žiakov, aby dokončili svoje vzdelávanie v plnom rozsahu.  (Hellebrand et al., 2020) 

Dôsledky predčasného ukončenia školskej dochádzky: 

Predčasné ukončenie školskej dochádzky má ďalekosiahle dôsledky pre jednotlivcov, komunity a našu spoločnosť ako celok. Niektoré z najvýznamnejších dôsledkov sú: 

Obmedzené príležitosti: Bez ukončeného vzdelania majú žiaci obmedzené vyhliadky na lepšie platené zamestnanie a je pravdepodobnejšie, že uviaznu v cykle chudoby. Vyššia miera nezamestnanosti a nezamestnateľnosť osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku, prispieva k ekonomickej nerovnosti. 

Znížené životné šance: Predčasné ukončenie školskej dochádzky často vedie k nižšiemu príjmu, čo má za následok zhoršený zdravotný stav ako aj zvýšenú pravdepodobnosť zapájania sa do nelegálnych aktivít s cieľom zohnať potrebné zdroje. Nedostatočné vzdelanie môže narušiť kvalitu života jednotlivca a naďalej udržiavať sociálne nerovnosti v spoločnosti. 

Sociálne náklady: Aj naša spoločnosť berie na seba bremeno predčasného ukončenia školskej dochádzky prostredníctvom zvýšených výdavkov na budúce sociálnu odkázanosť, vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť, vyššiu mieru kriminality a zníženej ekonomickej produktivity. 

Pri riešení komplexného problému, ako je predčasné ukončenie školskej dochádzky, by školy mali prejsť od prijímania dočasných, izolovaných opatrení k prijatiu strategického „celoškolského prístupu“. Pri uplatňovaní „celoškolského prístupu“ sa školy vnímajú ako prostredie kooperatívnej výučby, pri ktorej je nápomocná celá školská komunita (vedenie školy, pedagogickí a odborní zamestnanci, zákonní zástupcovia spolu s externými zainteresovanými stranami). 

Výsledky štúdie Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania naznačujú, že: 

- je potrebné zamerať sa na Predčasné ukončenie školskej dochádzky (ďalej PUŠD) ako na súbor procesov, ktoré sú súčasťou života žiaka a nie ako na výsledok; 

- rôzne skupiny žiakov sú pri PUŠD vystavené odlišným rizikám; 

- opatrenia sa môžu zameriavať na prevenciu, intervenciu a kompenzáciu; 

- opatrenia sa musia zameriavať na rôzne úrovne ako kultúra školy, motivácie žiaka a širšie sociálne aspekty života žiakov (Squires, 2017).

Problém PUŠD sa týka niektorých regiónov viac a niektorých menej, keďže sa jedná o fenomén spätý najmä s chudobou a so sociálnym vylúčením. Najväčší výskyt takýchto prípadov možno očakávať tam, kde je najvyššia miera chudoby a nezamestnanosti.  

Odporúčané súvisiace materiály vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:  

APLIKAČNÁ POMÔCKA AKO BYŤ V ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ (Podpora žiakov a žiačok v povinnej školskej dochádzke s cieľom predchádzania opakovania ročníka)  

https://www.minedu.sk/data/att/20785.pdf 

Cieľová skupina podporného opatrenia


Pre všetkých žiakov v riziku školského neúspechu alebo predčasného ukončenia školskej dochádzky. Sú to napríklad: 

 • žiak opakujúci ročník, 
 • žiak s výrazne zhoršeným prospechom oproti minulému štvrťroku v konkrétnom vyučovacom predmete,  
 • žiak so zvýšeným počtom vymeškaných neospravedlnených hodín oproti priemeru daného ročníka, 
 • žiak so zvýšeným počtom vymeškaných ospravedlnených hodín oproti priemeru daného ročníka, 
 • žiak, ktorý je dieťaťom z rodiny v hmotnej núdzi, 
 • žiak, ktorý pochádza zo SZP, 
 • žiak po návrate zo zahraničia, 
 • žiak s odlišným materinským jazykom, 
 • žiak so zdravotným znevýhodnením, 
 • žiak so sklonom k samotárstvu, nezáujmu, apatii, úzkosti, 
 • žiak s problémami v emocionálnej rovine (silné emócie, nepriateľské správanie sa voči spolužiakom, prudká zmena nálad), 
 • žiak, ktorý môže byť sociálne vylučovaný, šikanovaný a pod., 
 • žiak, ktorý neprejavuje záujem o školu, 
 • žiak s dlhodobo nepriaznivým domácim prostredím, 
 • žiak, ktorý sa ocitol v náhlej kritickej situácii v rodine, 
 • iné... 

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. k) školského zákona):   

- základná škola, 

- základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

- stredná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

- zariadenie poradenstva a prevencie alebo 

- špeciálne výchovné zariadenie. 

Podporné opatrenia poskytuje pedagogický zamestnanec v kategórií učiteľ, pedagogický asistent alebo školský špeciálny pedagóg, odborný zamestnanec alebo školský podporný tím alebo iné osoby na základe zmluvy.  

Forma poskytovania podporného opatrenia

Ak žiak v edukačnom procese zlyháva škola prostredníctvom pravidelného monitoringu odhalí možné podporné opatrenia pre konkrétneho žiaka (minimálne raz za štvrťrok). Predčasné ukončovanie školskej dochádzky je v mnohých prípadoch vyvrcholením školských neúspechov, ktorým žiaci v riziku dlhodobo čelia.  

V prípade potreby sa žiakovi ohrozenému rizikom predčasného ukončenia školskej dochádzky poskytne podpora formou: 

 • rozšíreného času na učenie sa (realizované prostredníctvom mentoringu a tútoringu rovesníkov, alebo starších žiakov či dobrovoľníkov), 
 • rovesníckych programov, 
 • spoluprácou so zákonnými zástupcami žiaka,  
 • spoluprácou s relevantnými externými subjektami, 
 • kombináciou vyššie uvedených.  

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia je podľa individuálnych potrieb žiaka vyjadrenia pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo školského podporného tímu vychádzajúceho z pravidelného monitoringu.

Skočiť na začiatok stránky