Odstraňovanie fyzických bariér v priestoroch školy alebo školského zariadenia a organizačných bariér pri výchove a vzdelávaní

Opis podporného opatrenia

Cieľom podporného opatrenia je odstrániť bariéry (najmä fyzické) a sprístupniť vzdelávanie a školské prostredie pre dieťa/žiaka so zdravotným znevýhodnením a ostatné deti/žiakov tak, aby zodpovedali ich výchovno-vzdelávacím potrebám.  Primerané úpravy majú byť v súlade s legislatívou a ďalšími usmerneniami a metodickými materiálmi (najmä Manuálom debarierizácie škôl a školských zariadení, 2022) navrhnuté a realizované tak, aby podporovali začleňovanie detí/žiakov počas celého procesu výchovy a vzdelávania. Pri budovaní nových škôl a školských zariadení sa uplatňuje univerzálne navrhovanie a univerzálny dizajn. 

Úprava prostredia škôl a školských zariadení  môže byť výrazným podporným mechanizmom, ktorý priamo nielen prispeje k vytvoreniu inkluzívneho prostredia, ale  aj  efektívnym prostriedkom k dosiahnutiu výchovno-vzdelávacích cieľov. 

Každé dieťa/žiak je v škole vítané. Preto pred nástupom dieťaťa/žiaka so ZZ/ŠVVP s ohľadom na jeho fyzické a psychické danosti/možnosti do školy alebo školského zariadenia  sa odporúča včas, ideálne ešte  pred  samotným nástupom,  konzultovať s vedením školy alebo školského zariadenia, prípadne aj so zriaďovateľom školy/školského zariadenia, možnosti umiestnenia dieťaťa/žiaka v ich škole alebo školskom zariadení. Dôvodom je prípadná úprava prostredia pre čo najplnohodnotnejšie vzdelávanie  dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení, ako aj sprístupnenie jeho účasti na aktivitách školy.

Riešenie úpravy školského prostredia je upravené v Manuáli debarierizácie škôl a školských zariadení.

V manuáli sú vymedzené štandardy debarierizácie školského prostredia a eliminácie fyzických, informačných a technologických bariér  tak, aby zodpovedali skutočným potrebám detí/žiakov nielen so zdravotným znevýhodnením a rešpektovali princípy univerzálneho dizajnu. Je založený na holistickom prístupe, ktorý zabezpečuje plnú participáciu dieťaťa/žiaka na živote školy (t. j. definuje štandardy, ktoré vytvárajú  inkluzívny priestor)   Okrem priestorových štandardov (ako napr. technická špecifikácia pre stavebné úpravy) definuje manuál aj štandardy postupu pri debarierizácii budov škôl a školských zariadení.

Nie je vhodné, aby kvôli akýmkoľvek bariéram bolo dieťa/žiak so ZZ/ŠVVP vylúčené z  výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci debarierizácie by mala byť pozornosť sústredená najmä na vytvorenie komplexného inkluzívneho prostredia metódou univerzálneho  navrhovania/dizajnu. Toto by malo zahŕňať najmä  prístupnosť prostredia (fyzická prístupnosť) rešpektujúceho jednotlivcov s rôznym zdravotným znevýhodnením vrátane osôb so zvýšenou zmyslovou citlivosťou, ako aj technologickú prístupnosť a prístupnosť informačných a komunikačných zdrojov/nástrojov, vzdelávacích metód, materiálov (eliminácia informačných bariér), elimináciu komunikačných, sociálnych aj psychických  bariér a podobne.

Odstraňovaniu bariér a sprístupneniu školského prostredia všetkým deťom/žiakom sa venuje aj Metodika špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok v časti “Úprava a usporiadanie prostredia”, kde  sú opísané   vonkajšie a vnútorné prístupové riešenia. Podľa  kvality ich uvedenia do praxe  môže dieťa/žiak optimálne fungovať v škole alebo školskom zariadení. Primárnym cieľom debarierizačných opatrení  je nielen vytvorenie optimálnych podmienok na vzdelávanie dieťaťa/žiaka so ZZ/ŠVVP, ale aj zaistenie  bezpečného, tvorivého a akceptujúceho prostredia.

Úpravy vonkajšieho prostredia definujú požiadavky na elimináciu prirodzených prekážok, ktoré za normálnych okolností bezproblémovo slúžia pre bežnú detskú populáciu, ale pre dieťa/žiaka napríklad s  obmedzenou schopnosťou pohybu môžu byť neprekonateľnou prekážkou, ako napríklad schody. Zahŕňajú aj také prvky, ktoré napomáhajú dieťaťu/žiakovi so zdravotným znevýhodnením k jednoduchšej  orientácii prostredníctvom reflexných, vizuálnych alebo zvukových signalizačných prvkov.

Príklady:

- vybudovanie bezbariérového prístupu na prekonávanie výškových rozdielov;

- odstránenie prekážok v exteriéroch;

- vybudovanie vodiacich línií v exteriéri,

- vybudovanie pevnej nájazdovej rampy do budovy.

 

Úpravy vnútorného prostredia rovnako definujú spôsoby eliminácie prekážok, a obsahujú aj prvky úpravy prostredia, napr.  lokalizáciu triedy, rozloženie lavíc, vizuálny poriadok v triede a pod. .

Príklady:

 • úpravy a usporiadanie priestorov pre bezpečný, plynulý a komfortný pohyb dieťaťa/žiaka;
 • odstránenie prekážok v interiéri;
 • tvorba reliéfnych plánikov a zabezpečenie ich prístupnosti;
 • reliéfne označenia v Braillovom písme a/alebo reliéfnej latinke;
 • farebné kontrastné riešenia a označenia;
 • zväčšené nápisy pre uľahčenie orientácie;
 • piktogramy pre uľahčenie orientácie;
 • vizuálne a zvukové signalizačné zariadenia;
 • akustické riešenie miestností;
 • prenosnú bezdrôtovú technológiu;
 • rôzne asistenčné technológie podľa individuálnych potrieb dieťaťa/žiaka;
 • prispôsobenie osvetlenia;
 • vytvorenie priestoru pre riešenie zdravotných problémov;
 • vytvorenie oddychových/relaxačných zón;
 • odhlučnenie miestností;
 • vytvorenie akustických (sedenie vpredu, ďalej od ventilátora alebo dataprojektora, lepšie počujúcim uchom smerom k učiteľovi alebo hovoriacemu, mať výhľad na tvár učiteľky, sedenie v kruhu, tichá zóna v triede) a architektonických (odhlučňovacie panely, tkaniny v triede na odhlučnenie a pod.) podmienok pre vzdelávanie žiaka s poruchou sluchu;
 • vytvorenie vhodných podmienok pre odzeranie;
 • vytvorenie tichých zón v triede/škole (s použitím odhlučňovacích panelov, násteniek, závesov a i.);
 • vybudovanie bezbariérových toaliet, šatní, umyvární, učební, laboratórií, telocvične, jedálne, ubytovacieho zariadenia pre deti/žiakov, knižnice, vonkajšieho školského areálu a podobne. 

Cieľová skupina podporného opatrenia

Deti a žiaci so zdravotným  znevýhodnením a ostatné deti/žiaci, ktorým vyvstane potreba eliminácie rôznych druhov bariér - psychických, fyzických, technologických, informačných, komunikačných a pod.

Personálne zabezpečenie podporného opatrenia

Podporné opatrenie zabezpečuje (podľa § 145a ods. 2 písm. r) školského zákona):

 • škola,
 • školské zariadenie.

Poskytovanie opatrenia zabezpečuje a v prípade potreby v spolupráci s ďalšími zainteresovanými osobami realizuje riaditeľ školy.

Forma poskytovania podporného opatrenia

 • jednoduché úpravy školy a/alebo školského prostredia pedagógmi (najmä v triede – premiestnenie nábytku, vizuálny poriadok);
 • jednoduché úpravy interiéru školy a/alebo školského prostredia ďalšími zamestnancami školy (školníkom, údržbárom, upratovačkami, elektrikárom, ... - montáž dodatočného osvetlenia, montáž izolačného odhlučnenia triedy, zjednodušenie otvárania dverí; prestavba interiéru nezasahujúca do stavebných úprav-preskupenie nábytku);
 • jednoduché úpravy exteriéru školy/školského prostredia zamestnancami školy (prispôsobenie prirodzených vodiacich línií, osadenie orientačných bodov, ...);
 • zložitejšie úpravy exteriéru školy/školského prostredia externými  odborníkmi (stavebné úpravy chodníkov, nájazdové rampy a pod.);
 • jednoduché úpravy prostredia vyžadujúce si jednoduché stavebné zásahy (osadenie umývadla, rozšírenie zárubní, doplnenie zvukovej izolácie na steny a i.);
 • zložité úpravy prostredia vyžadujúce si odbornú konzultáciu a zložitejšie stavebné zásahy realizované odborníkmi.

Odporúčaný rozsah podporného opatrenia

Rozsah podporného opatrenia je nutné prispôsobiť individuálnym potrebám dieťaťa/žiaka, podmienkam školy a stavebnému charakteru budovy.

 
Skočiť na začiatok stránky