Redefinícia špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

Jedným z cieľov Reformy 2 komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti SR je „Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (ďalej len "ŠVVP") detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení (ďalej len "PO") vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania“.

Novelou zákona došlo k zmene definície ŠVVP tak, že aktuálna definícia detí a žiakov so ŠVVP, založená na vertikálnom členení detí a žiakov do kategórií podľa znevýhodnenia, postihnutia či nadania, je doplnená novou definíciou dieťaťa alebo žiaka zažívajúceho prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a pri učení, ktorý na naplnenie svojho vzdelávacieho potenciálu potrebuje poskytnutie a uplatnenie PO. Prekážky pri učení a v prístupe k vzdelávaniu pritom zohľadňujú faktory na strane dieťaťa a žiaka (príp. rodinného prostredia), faktory na strane školy (napríklad existencia fyzických bariér v budove školy), ako aj ich možný dočasný charakter.

Ak dieťa alebo žiak potrebuje určitú pomoc (t.j. PO) pri výchove a vzdelávaní na plnohodnotné zaradenie sa v škole alebo v školskom zariadení, môže mu byť na základe toho diagnostikovaná ŠVVP aj keď nemá zdravotné znevýhodnenie, nie je zo sociálne znevýhodneného prostredia resp. nemá nadanie. Pre potreby tohto materiálu budeme túto kategóriu ŠVVP označovať ako rozšírené – alebo redefinícia ŠVVP.

Skupina detí alebo žiakov so ŠVVP sa teda rozširuje o kategóriu detí alebo žiakov, ktorí potrebujú PO z dôvodu ťažkostí, napr. v oblasti jazykových schopností, správania, kognitívnych schopností, motivácie, emocionality, tvorivosti a zručností.

V súvislosti s vymedzením pojmu ŠVVP sa zároveň nadväzuje na rôzne formy diagnostiky v transformovanom systéme poradenstva a prevencie, z ktorých niektoré formy sa môžu realizovať v škole, t.j. ako odborné činnosti prvého stupňa a druhého stupňa (pedagogická diagnostika a orientačná diagnostika) a ďalšie sa vykonávajú v zariadení poradenstva a prevencie, t.j. ako odborné činnosti tretieho až piateho stupňa (napr. komplexná diagnostika).

Metodický materiál dostupný tu: Zadefinovanie rozšírenia ŠVVP - Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení

Skočiť na začiatok stránky